Privacyverklaring WSV Giesbeek

De Watersportvereniging Giesbeek (WSV Giesbeek) hecht waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy Verklaring geeft de vereniging informatie over hoe de vereniging omgaat met persoonsgegevens.


De vereniging wil voldoen aan de nieuwe wetgeving verwoord in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) die vanaf 25 mei 2018 van toepassing is. De vereniging wil dan ook van elk lid de privacy waarborgen en daarom zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens. Dit brengt met zich mee dat de vereniging in ieder geval:


• Uw persoonsgegevens verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Het doel c.q. de doelen en type persoonsgegevens wordt/worden nader aangegeven;
• Verwerking van uw persoonsgegevens blijft beperkt tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
• Uw uitdrukkelijke toestemming wordt gevraagd als de vereniging deze nodig heeft voor de verwerking van bepaalde persoonsgegevens. Hierbij valt te denken aan gegevens van minderjarige leden en deelnemers aan het Sailability zeilen, zodat bij dat zeilen maximaal rekening kan worden gehouden met fysieke beperkingen;
• Passende technische en/of organisatorische maatregelen zijn en worden genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
• Geen persoonsgegevens worden doorgegeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verwerkt;
• U op de hoogte bent van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens en de vereniging u daarop wil wijzen en deze ook wil respecteren.


Als vereniging zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van de privacy verklaring of in algemenere zin vragen hebt hierover of contact wil hebben met ons kan dit via onderstaande contactgegevens:

Administratie WSV Giesbeek
Havenweg 4
6987 EP Giesbeek
eitartsinimda.[antispam].@wsvgiesbeek.nl 

Waarvoor verwerken wij de persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden door de vereniging verwerkt om invulling te geven aan het gestelde in artikel 3 van de Statuten, te weten de beoefening en bevordering van de watersport. De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door:


- Het beleggen van vergaderingen en bijeenkomsten, het houden van cursussen en lezingen;
- Het organiseren van wedstrijden en tochten;
- Het aanbrengen en het in standhouden van de nodige accommodatie;
- Het samenwerken met andere verenigingen, die hetzelfde of nagenoeg hetzelfde doel nastreven;
- Andere middelen, die aan het doel bevorderlijk kunnen zijn en
- Het organiseren van saamhorigheid bevorderende activiteiten.


Voor de medewerker(s) en uitvoerende(n) van de vereniging zijn tevens de doelen: goed werkgeverschap en het kunnen voldoen aan de financiële-, fiscale- en pensioenverplichtingen en aan de verzekeringsvoorwaarden.
 

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen de volgende persoonsgegevens worden gevraagd:


- Voornaam, tussenvoegsel, achternaam;
- Adres, postcode, woonplaats;
- Telefoonnummer(s);
- E-mailadres;
- Geslacht, geboortedatum en geboorteplaats;
- Overlijdensdatum;
- Bankrekeningnummer;
- Beroep;
- Lidmaatschapsnummer;
- Tak van sport;
- Wedstrijdnummer/startnummer;
- Sport specifieke diploma’s;
- Vaartuig gegevens in combinatie met eigenaar vaartuig;
- Zelfwerkzaamheid en voorkeur.

 

Slechts de navolgende bijzondere persoonsgegevens kunnen worden gevraagd:

- Bij Sailability deelnemers de fysieke beperking(en) i.v.m. het maximaal anticiperen daarop door de begeleiders/instructeurs;
- Bij de medewerker(s) en uitvoerende(n) de burgerlijke staat, salaris/beloning gegevens, paspoort kopie en BSN-nummer t.b.v. de financiële-, fiscale- en pensioenverplichtingen en het voldoen aan de verzekeringsvoorwaarden en de Verklaring Omtrent Gedrag (VOG);
- Bij het bestuur paspoort kopie en BSN-nummer t.b.v. inschrijven bij Kamer van Koophandel en de Verklaring Omtrent Gedrag (VOG);
- Bij de instructeurs, begeleiders en hulphavenmeesters Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).

Verstrekking aan derden

De gegevens die u hebt gegeven kan de vereniging aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.


Zo maakt de vereniging gebruik van een derde partij voor
- Het verzorgen van de internetomgeving (Microsoft en e-Captain);
- Het verzorgen van de (financiële) administratie;
- Het verzorgen van de assurantiën;
- Het contact met het Watersportverbond en CWO (Stichting Commissie Watersport Opleidingen).

Wij geven de persoonsgegevens niet door aan andere partijen waarmee geen zgn. verwerkersovereenkomst is gesloten. Met verwerkende partijen zijn de nodige afspraken gemaakt om de beveiliging van de persoonsovereenkomsten te waarborgen.

Verder zal de vereniging de verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Zo zal bij ernstige intimiteiten en strafbare feiten aangifte worden gedaan bij de politie en zal ook het Watersportverbond en het Instituut Sportrechtspraak daarvan in kennis worden gesteld. Ook zal meegewerkt worden met de politie in het kader van een onderzoek als de vereniging verplicht is tot medewerking. Tot slot kan de vereniging persoonsgegevens delen met derden mits u daarvoor schriftelijke toestemming heeft gegeven.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger schriftelijke toestemming is gegeven.

Bewaartermijn

De vereniging bewaart persoonsgegevens niet langer dan twee jaren na beëindiging van het lidmaatschap/donateurschap. De vereniging maakt hier uitzondering op voor het nakomen van verplichte wettelijke bewaartermijnen en ook ten aanzien van de personeelsaangelegenheden, conflicten, klachten, juridische procedures, assurantiezaken, (het vermoeden) van strafbare feiten en het inzicht krijgen in historische en statistische gegevens.

Beveiliging

De vereniging heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Als voorbeelden zijn te noemen:
- De medewerker(s) en uitvoerende(n) van de vereniging zijn gehouden aan geheimhouding en zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens;
- Op de systemen wordt gewerkt met een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid;
- Regelmatig vinden back-ups van de persoonsgegevens plaats om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
- Regelmatig vinden testen en evaluatie van de genomen maatregelen plaats..

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft het recht op inzage, rectificatie of verwijdering van uw persoonsgegevens. Ook kan bezwaar gemaakt worden tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door de vereniging of door een van onze verwerkers. Genoemd recht is mede mogelijk door in te loggen op de website van de vereniging. Aldaar kan ieder lid inloggen met gebruikmaken van zijn/haar unieke gebruikersnaam en wachtwoord en kunnen eigen gegevens worden ingezien en worden aangepast door u als lid. De gegevens zien op persoonsgegevens, facturering, inloggegevens, boot en lig/staplaats gegevens.

Klachten

Als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens dan dient u hierover contact met het bestuur op te nemen. Mochten we er desondanks toch niet samen uitkomen dan heeft u altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). De AP is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.

Als er naar aanleiding van onze privacy verklaring nog vragen of opmerkingen zijn neem dan contact met ons op. Zie bovenstaand adres.

 

Giesbeek, 25 juni 2024

 

Download Privacyverklaring WSV Giesbeek

 

 
 
 
 
 
 
 

Activiteiten


 

JUL
20
Sailability zeildag

Sailability | 10:00 - 17:00 | WSV Giesbeek

JUL
21
Cadettraining

Zwaardbootzeilen (Cadet, Optimist, Laser, L. pico) | 09:00 - 16:00 | Haven

JUL
23
Vrijzeilen dinsdagavond

Algemeen | 18:30 - 21:30 | deel 14 / 21 | Haven WSV Giesbeek

JUL
24
Woensdagavondcompetitie

Algemeen | 20:00 - 22:00 | deel 14 / 28 | Lijzijde

JUL
30
Vrijzeilen dinsdagavond

Algemeen | 18:30 - 21:30 | deel 15 / 21 | Haven WSV Giesbeek

Contact


 

ADRES

  • Watersportvereniging Giesbeek
  • Havenweg 4
  • 6987 EP Giesbeek

TELEFOON

  E-MAIL administratie

  E-MAIL ligplaatsen

© 2022 WSV Giesbeek