Huishoudelijk reglement

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HOOFDSTUK 1 TOELATING LIDMAATSCHAP

Artikel 1

1. Aanmelding als kandidaat voor het lidmaatschap geschiedt op een door het bestuur vastgesteld inschrijvingsformulier.

2. Voor kandidaten die minderjarig zijn overeenkomstig de Nederlandse wet, dient tenminste één van de ouders, voogd of ander wettelijk vertegenwoordiger mede te ondertekenen.

3. De aangenomen kandidaat krijgt een lidmaatschapsnummer. (doortellen).

4. Jeugdleden worden automatisch lid bij het bereiken van de 18 jarige leeftijd en/of indien zij anderszins, overeenkomstig de Nederlandse Wet, als meerderjarig worden beschouwd. Het toegewezen jeugdlidmaatschap nummer blijft gehandhaafd.

5. Een aan donateurs toegewezen nummer vervalt, indien de donateur toetreedt als lid van de vereniging.

HOOFDSTUK 2 HET BESTUUR

Artikel 2

1. Voorzitter, vice-voorzitter, secretaris en penningmeester vormen het dagelijks bestuur.

Artikel 3

1. Het staat het bestuur vrij te bepalen, dat voor ontvangsten door de penningmeester alleen kan worden gekwiteerd.

2. Voor het beschikken over bank- en girosaldi is de handtekening van de penningmeester voldoende.

Artikel 4

1. Het bestuur is belast met de algemene leiding van de vereniging en met de uitvoering van de besluiten van de ledenvergadering.

2. Het dagelijks bestuur is belast met de dagelijkse leiding van de vereniging, met de voorbereiding van de door het bestuur te behandelen zaken en de uitvoering van de besluiten van het bestuur en van de ledenvergadering, met de regeling der propaganda en voorlichting, alsmede met de behandeling der organisatorische aangelegenheden volgens de algemene besluiten, door het bestuur genomen.

3. In spoedeisende gevallen, ter beoordeling van het dagelijks bestuur, beslist het dagelijks bestuur, onder voorwaarde hun beslissing op de eerstvolgende bestuursvergadering ter goedkeuring aan het bestuur voor te leggen.

Artikel 5

1. Het bestuur vergadert zo dikwijls als door de voorzitter of door twee leden van het bestuur nodig wordt geacht, doch tenminste vier maal per jaar.

2. Een vergadering kan slechts doorgang vinden indien tenminste 1/2 van de leden onder wie de voorzitter of diens plaatsvervanger aanwezig is.

3. Indien het ingevolge artikel 5 lid 2 vereiste aantal leden niet aanwezig is, wordt een nieuwe vergadering bijeengeroepen, te houden na verloop van tenminste een week en ten hoogste een maand, waarin behandeling van en besluitvorming omtrent dezelfde agendapunten kunnen plaatsvinden, ongeacht de aanwezigheid van de voorzitter of diens plaatsvervanger en het aantal aanwezige leden.

HOOFDSTUK 3 ZELFWERKZAAMHEID

Artikel 6

1. Leden en buitengewone leden zijn verplicht mee te werken aan het uitvoeren van voorkomende werkzaamheden ten behoeve van de vereniging.

2. Indien een lid of buitengewoon lid niet aan de in artikel 6 lid 1 genoemde verplichting kan voldoen, is het verplicht tot het betalen van een jaarlijkse bijdrage.

3. Indien een lid of buitengewoon lid de afspraken ten aanzien van de zelfwerkzaamheid niet nakomt zal naast de jaarlijkse bijdrage zelfwerkzaamheid ook administratiekosten in rekening worden gebracht.

HOOFDSTUK 4 FINANCIEN

Artikel 7

1. De inkomsten van de vereniging bestaan uit:

a. Contributie, entree- en liggelden

b. Giften en donaties

c. Toevallige baten

d. Bijdragen

e. Boetes

Artikel 8

1. De contributie wordt jaarlijks vastgesteld door de algemene vergadering en bestaat uit de volgende categorieën:

a. Leden

b. Jeugdleden

c. Gezinsleden

d. Buitengewone leden

2. De minimum bijdrage van donateurs wordt door de algemene vergadering vastgesteld.

3. De bijdrage genoemd in artikel 6 lid 2 wordt door de algemene vergadering vastgesteld.

Artikel 9

1. Liggelden worden in rekening gebracht aan degenen, die door het bestuur een vaste ligplaats hebben toegewezen gekregen of tijdelijk als gast een ligplaats in gebruik nemen.

2. De liggeldtarieven per m2 worden per soort ligplaats jaarlijks door de algemene vergadering vastgesteld.

3. Voor de berekening van de m2 van een jacht worden de lengte en breedte afmetingen afgerond op 0,50 meter naar boven.

4. Minimaal wordt 8 m2 voor een ligplaats in rekening gebracht. Voor een ligplaats op de vlotten geldt een minimum van 4 m2.

5. Bij het toewijzen van een ligplaats wordt een opslag op het liggeld in rekening gebracht. Bij elke vergroting van het aantal m2 wordt over het meerdere wederom de opslag op het liggeld berekend.

Artikel 10

1. De contributies, entree-, liggelden en bijdragen moeten binnen een maand na faktuurdatum voldaan zijn.

2. Indien de contributies, entree-, liggelden of bijdragen niet binnen de vastgestelde termijn voldaan zijn, zal er een tweede verzoek tot betaling gedaan worden. Bij het tweede verzoek zal het te betalen bedrag met 15% aanmaningskosten verhoogd zijn.

3. Een lid dat, ondanks daartoe tenminste tweemaal een verzoek te hebben ontvangen, nalatig is gebleven volledige contributie, entree-, liggelden, bijdragen en aanmaningskosten over het lopende jaar te voldoen, wordt per die datum als lid afgevoerd door de penningmeester. Zodanige afvoering van de ledenlijst heeft niet tot gevolg dat de verplichtingen tot betaling vervalt.

Artikel 11

1. De penningmeester is verantwoordelijk voor het beheer van de financien van de vereniging. Hij draagt zorg voor de inning van de contributies, entree-, liggelden en bijdragen. Hij is verplicht tot het bijhouden van een overzicht waarop alle ontvangsten en uitgaven nauwkeurig vermeld staan. Hij draagt zorg voor een jaarlijks financieel overzicht en doet daarvan, onder overlegging van de nodige bescheiden, verslag op de algemene vergadering.

2. Op verzoek van het bestuur verstrekt hij een zodanig overzicht tussentijds en geeft hij inzage van zijn boeken.

3. Hij kan worden bijgestaan door een deskundige.

4. De algemene vergadering wordt daarbij voorgelicht door een commissie van twee leden (kascontrole-commissie), die met hun plaatsvervangers door de algemene vergadering telkens voor een jaar worden aangewezen, met de bepaling, dat een commissielid nooit langer dan twee jaarzitting aaneengesloten zitting heeft.

5. Lid 4 is niet van toepassing indien een accountantsverklaring, als genoemd in artikel 20, lid 3 vande statuten, aan de algemene vergadering wordt overlegt.

Artikel 12

1. Bestuursleden, afgevaardigden en andere leden van de vereniging, die in opdracht, voor de vereniging werkzaamheden verrichten of afgevaardigd worden, kunnen aanspraak maken op een onkostenvergoeding. De vergoeding komt ten laste van de vereniging.

HOOFDSTUK 5 SECRETARIAAT

Artikel 13

1. De secretaris is verantwoordelijk voor een goede vervulling van het secretariaat van de vereniging. De secretaris draagt zorg, dat de van het bestuur uitgaande mededelingen zo spoedig mogelijk ter kennis van de leden worden gebracht. Hij verzorgt de uitgaande stukken en houdt daarvan een kopie. Hij maakt een verslag van alle vergaderingen, draagt zorg voor het jaarverslag en een volledige ledenadministratie.

2. Bij de wijze, waarop de administratie wordt gevoerd, volgt de secretaris de aanwijzingen en voorschriften op, die hem door het bestuur en de algemene vergadering worden gegeven.

Artikel 14

1. De administratieve werkzaamheden van de vereniging kunnen onder toezicht van de secretaris en penningmeester worden opgedragen aan daartoe aangezochte functionarissen.

2. Dergelijke functionarissen worden benoemd en ontslagen door het bestuur.

HOOFDSTUK 6 COMMISSIES

Artikel 15

1. Voor iedere door het bestuur benoemde commissie wordt een bestuurslid aangewezen om de verbinding tussen het Bestuur en de commissie te onderhouden.

HOOFDSTUK 7 LIGPLAATSEN

Artikel 16

1. Aan leden kan voorzover de beschikbare ruimte dit toelaat, tegen betaling van liggeld, een ligplaats worden toegewezen.

2. De aanwijzing van de vaste ligplaatsen door de ligplaatscommissaris geschiedt schriftelijk aan de hand van de volgorde van lidmaatschapsnummers. Een en ander rekening houdend met de grootte van de boot en de geschiktheid van de beschikbare plaatsen.

3. Bezwaren tegen de beslissing van de ligplaatscommissaris kunnen worden ingebracht bij het bestuur.

4. De tijdelijke ligplaatsen worden toegewezen en in de administratie gehouden door de beheerder in overleg met de ligplaatscommissaris.

Artikel 17

1. De gedragsregels met betrekking tot het haventerrein, steigers en ligplaatsen zijn vastgelegd in het z.g. steiger/havenreglement.

2. Het handelen in strijd met steiger/havenreglement heeft opzegging van de ligplaats tot gevolg, dit ter beoordeling van het bestuur.

HOOFDSTUK 8 EIGENDOMMEN DER VERENIGING

Artikel 18

1. Van alle schade ontstaan aan eigendommen van de vereniging in gebruik of goederen van de vereniging in gebruik, zal door degene, die de schade veroorzaakt, of degene, die het eerst van de schade kennis neemt, melding worden gedaan aan de beheerder. Het lid, dat de schade veroorzaakt heeft, zal deze moeten vergoeden.

HOOFDSTUK 9 VERENIGINGSVLAG

Artikel 19

1. De verenigingsvlag is rechthoekig en bestaat uit een licht- en donkerblauwe golvenstructuur. Links van het midden van de vlag bevindt zich een rood stuurwiel welke van een witte lijn is voorzien. In het stuurwiel staan twee witte zeilen afgebeeld. Aan de linkerzijde van het stuurwiel staan witte letters WSV, aan de rechterzijde van het stuurwiel staan witte letters GIESBEEK.

HOOFDSTUK 10 ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 20

1. Zonder toestemming van het bestuur mag er geen orgaan van de vereniging verschijnen.

2. Publicaties en aankondigingen behoeven de goedkeuring van het bestuur.

Artikel 21

1. De leden kunnen niet-leden introduceren. Een lid is verantwoordelijk voor eventuele schade, door zijn introducé veroorzaakt. Voor feestelijkheden kan het bestuur een afzonderlijke introductieregeling vaststellen.

Artikel 22

1. Wijzigingen in het reglement kunnen alleen tot stand worden gebracht krachtens een besluit van de algemene vergadering, waarbij de volledige tekst van de voorgestelde verandering in de oproep tot de vergadering vermeld dient te worden.

Artikel 23

1. Punten, waarin het reglement niet voorziet besluit het bestuur

 

Download Huishoudelijk reglement

 
 
 
 
 

Activiteiten


 

OKT
30
Botenbouwproject

Cursussen | 14:00 - 17:00 | Loods WSV Giesbeek

NOV
1
LZ - Klein Vaarbewijs 1 maandagen

Cursussen | 20:00 - 22:00 | deel 4 / 10 | Lijzijde WSV Giesbeek

NOV
2
LZ - Klein Vaarbewijs 1 dinsdagen

Cursussen | 19:30 - 22:00 | deel 4 / 10 | Lijzijde WSV Giesbeek

NOV
3
Bestuur

Algemeen | 19:00 - 22:00 | Lijzijde WSV Giesbeek

NOV
6
Botenbouwproject

Cursussen | 14:00 - 17:00 | Loods WSV Giesbeek

Contact


 

ADRES

  • Watersportvereniging Giesbeek
  • Havenweg 4
  • 6987 EP Giesbeek

TELEFOON

  E-MAIL administratie

  E-MAIL ligplaatsen

© 2020 WSV Giesbeek