Gedragscode Bestuurders WSV Giesbeek

De bestuurders van de Watersportvereniging Giesbeek (WSV) houden zich aan de volgende gedragsrichtlijnen:

 • Handelen altijd in het belang van de vereniging en richten zich op het belang van de leden boven hun persoonlijk belang. Onthouden zich van uitlatingen die de vereniging in diskrediet kan brengen;
 • Handelen zo transparant mogelijk, zodat het eenvoudig is om verantwoording af te leggen en inzicht bestaat in dat handelen en de beweegredenen;
 • Houden zich aan de regels, waaronder de Statuten, Reglementen en besluiten van de Algemene Ledenvergadering (ALV) en het bestuur van de WSV. Zien toe op de naleving van de regels en besluiten en bespreken overtreding van die regels en bezien welke sancties genomen moeten worden;
 • Gebruiken informatie:
  • voor de doelen van de vereniging
  • niet voor eigen gewin of ten gunste van anderen
  • zorgvuldig en correct
  • delen geen informatie die binnen het bestuur is besproken met derden, tenzij anders afgesproken;
 • Handelen met respect en stellen gelijke behandeling voorop. Gedragen zich hoffelijk en respectvol en onthouden zich van grievende en/of beledigende opmerkingen;
 • Spannen zich in om het onderwerp integriteit bespreekbaar te maken en te houden en zorgen voor een bepaalde mate van alertheid in de vereniging voor onbehoorlijke en/of grensoverschrijdende gedrag en het melden daarvan;
 • Vervullen geen nevenfuncties die in strijd zijn of kunnen zijn met de functie en gaan geen financieel belang aan dat in strijd kan zijn met de functie en bespreken binnen het bestuur het voornemen tot het aangaan van een nevenfunctie of van een financieel belang;
 • Nemen geen geschenken of giften aan die bestemd zijn om een persoonlijk voordeel te geven. Melden geschenken of giften die uit hoofde van de functie zijn ontvangen of gegeven;
 • Bij externe formele communicatie vanuit de bestuurder naar stakeholders worden de voorzitter en de secretaris in de correspondentie meegenomen.

Augustus 2019

 
 
 
 
 
 
 

Activiteiten


 

MRT
31
Instructie Digitaal Watersport Paspoort (Valkzeilers)

Valkzeilen | 19:00 - 22:00 | Lijzijde

MRT
31
Openingsavond voor ingedeelde CWO Valkzeilers

Valkzeilen | 20:00 - 22:30 | Ruumzicht

APR
2
Indoor zeilles voor jeugd

Zwaardbootzeilen (Cadet, Optimist, Laser, L. pico) | Zwembad Biljoen in Velp

APR
2
Surfwedstrijden

Zeilwedstrijden | 09:30 - 17:00 | WSV Giesbeek

APR
3
Instructie Digitaal Watersport Paspoort (Valkzeilers)

Valkzeilen | 19:00 - 22:30 | Lijzijde

Contact


 

ADRES

 • Watersportvereniging Giesbeek
 • Havenweg 4
 • 6987 EP Giesbeek

TELEFOON

  E-MAIL administratie

  E-MAIL ligplaatsen

© 2022 WSV Giesbeek