Bij zelf hellen en verleggen van uw schip in de haven graag overleg met de havenmeester

Nieuwsbrief nr. 6 Verslag extra ALV WSV Giesbeek 12 juni 2017

Geplaatst op 02-07-2017  -  Categorie: nieuwsbrieven

\

Verslag Extra Algemene Ledenvergadering WSV Giesbeek 12 juni 2017

 

 

Maandag 12 juni 2017 in het clubhuis Ruumzicht, aanvang 20.00 uiur.

Presentatie lijst is door 80 personen ondertekend.

 

Agenda:

 

1. Opening

2. Verslag Algemene Ledenvergadering van 16 januari 2017

3. Ingekomen stukken

4. Uitleg, bespreken en beslissen over het voorstel aanpassing tarief/-systeem

5. Rondvraag

6. Sluiting

 

1.     Opening door de voorzitter

De voorzitter heet een ieder welkom op deze extra algemene ledenvergadering (ALV) van de Watersportvereniging Giesbeek. Hij geeft vervolgens aan dat op 23 mei door middel van een Nieuwsbrief, die via de mail verzonden is, de uitnodiging voor deze ALV is verstuurd. Hiermee is aan, de in de statuten geëiste termijn van “niet later dan de 15de dag voor de dag van de vergadering” voldaan en constateert dat deze oproep rechtmatig is geweest. (art. 20 lid 2 van de statuten). De voorzitter geeft aan dat deze extra ALV  uitgeschreven is om van deze vergadering goedkeuring te verkrijgen om het tariefstelsel voor de liggelden te wijzigen. Dit is op een aantal formele agendapunten als goedkeuring van het verslag van de jaarlijkse algemene ledenvergadering van 16 januari 2017 en eventuele ingekomen stukken en de  rondvraag het enige onderwerp van deze vergadering. Andere onderwerpen die ter sprake zouden kunnen komen wil de voorzitter  dan ook zo veel mogelijk naar de reguliere jaarlijkse ALV verschuiven.

Omdat het voor de vergadering van belang kan zijn en er enkele nieuwe bestuursleden zijn, stelt de voorzitter nog even kort de mede bestuursleden voor. Anja Koldewijn: Wedstrijdzeilen, personeel, clubhuis en zeilen met een beperking, Wilco Verharen: Vicevoorzitter, motorbootaangelegenheden en technische commissie, Klaas Visser: Secretaris, verzekeringen en juridische zaken, Paulus Reitsema: Opleidingen en automatisering, Hans Leissner: Havencommissaris, personeel en clubhuis, Rob Jansen: Penningmeester, zelf: Voorzitter, rond- en platbodemcompagnie, technische commissie, externe contacten. De voorzitter geeft aan dat Paulus Reitsema ziek is en dat Rob Jansen verhinderd is.

Ook nu staat er weer de interruptiemicrofoon klaar. Indien leden de behoefte voelen schroom niet en maak er gebruik van. Ten behoeve van de duidelijkheid voor iedereen en de verslaglegging in het bijzonder verzoekt de voorzitter deze microfoon te gebruiken en uw naam te noemen.

Omdat het een formele vergadering betreft, wijst de voorzitter er op dat alleen leden het recht hebben het woord te voeren op deze vergadering en alleen volwassen leden het recht hebben te stemmen in deze vergadering.

 

Ook op deze vergadering gaat weer de presentielijst rond. Hij verzoekt de leden deze te tekenen.

 

Er zijn berichten van verhindering ontvangen van John Meeuwsen, Barbara Zweers, Henk van Loenen, Marga Salemink, Dorothé Arpink, Rob van Kuik, dhr G. Wittenberg, Cor Nouws,  dhr. Ageling, de heren P. en J. Senhorst en Mark Hiemstra.

 

2.     Verslag van de ALV van 16 januari 2017.

De voorzitter geeft aan dat het verslag is gepubliceerd in de Nieuwsbrief nr. 1 in februari. In de vergadering wordt opgemerkt dat de Nieuwsbrief niet als bijlage bij de uitnodiging was. De secretaris merkt op dat dit een tekortkoming van e-captain was en om die reden zijn de stukken alsnog afzonderlijk op de site gezet.

 

De voorzitter vraagt of er op- of aanmerkingen zijn. Er zijn geen op- of aanmerkingen. Het verslag wordt vervolgens goedgekeurd. Twee leden onthouden zich daarover.

 

3.     Ingekomen stukken

De voorzitter vraagt de secretaris of er voor deze vergadering nog ingekomen stukken zijn. De voorzitter geeft aan dat stukken die betrekking hebben op de tariefsaanpassing behandeld worden bij dat onderwerp. De voorzitter wil andere stukken zo veel mogelijk doorschuiven naar de jaarlijkse ALV van januari 2018.

 

De secretaris geeft aan dat Norbert Zonneveld wederom een voorstel heeft gedaan voor het inrichten van de kleedruimte als kleedruimte. Dit is besproken in de bestuursvergadering en er is opdracht gegeven om de kleedruimte als zodanig weer in te laten richten door de zelfwerkzaamheid. Norbert is door de secretaris daarover geïnformeerd.

Harris Visser heeft voorstellen gedaan die diefstal van goederen (met Pasen) kunnen tegen gaan. In het bestuur is daarover gesproken en is de vraag om verbeter voorstellen uitgezet. Marc Dieben heeft voorgesteld een overleg te organiseren over het onderling omgaan van zeilers en motorbootvaarders in de haven en op het water. Marc geeft aan dat dit niet in deze vergadering besproken hoeft te worden. Marc vraagt of zijn mail van 14 mei is ontvangen, hetgeen volgens de secretaris niet zo is.

 

 

4.     Uitleg, bespreken en beslissen over het voorstel aanpassing tarief/-systeem

De voorzitter geeft aan dat in de ALV van 16 januari jl. al is meegedeeld dat de Btw-regeling voor liggelden door een uitspraak van de Europese Hof van Justitie is gewijzigd.. Een aantal grote jachthavens in Nederland had de Staat der Nederlanden voor deze Europese rechter gedaagd omdat Nederland de BTW regels niet goed zou toepassen. Men vond het oneerlijke concurrentie dat verenigingsjachthavens geen BTW hoefden te rekenen en commerciële jachthavens wel. Voor de duidelijkheid, dit betrof verenigingsjachthavens zonder personeel. Als je personeel in dienst had, zoals onze vereniging, moest je wel weer BTW rekenen. De uitspraak van het Europese hof was echter voor iedereen een verassing. Voor boten die een sportief karakter hebben hoeft  nu geen BTW gerekend worden en voor boten die een recreatief karakter hebben moet wel BTW gerekend worden. Ten opzichte van hoe het was: voorheen werd er voor iedere boot BTW gerekend. Nu mag er voor zeilboten geen BTW meer gerekend worden.

De andere kant van de BTW medaille is dat als je BTW rekent er ook BTW afgetrokken mag worden over de zaken die je koopt. Omdat er nu minder BTW gefactureerd gaat worden kan de vereniging nu dus minder aftrekken. Als we hier niets mee doen gaan we  geld te kort komen. Op de afgelopen jaarvergadering hebben we gezegd dat we dit verlies in de kosten van dit lopende jaar meenemen (dus éénmalig een verlies nemen) en met voorstellen komen hoe hier in de toekomst mee om te gaan.

Daarnaast is ons tarief systeem met betrekking tot de liggelden altijd een beetje ingewikkeld geweest. Voor boten van verschillende afmetingen werd een verschillend tarief per m2 gerekend. Dit is jaren geleden bij de ingebruikname van de toen nieuwe haven zo geregeld. Dit had natuurlijk een achtergrond. Pacht moet per m2 betaald worden en grote boten hebben, naast hun ligplaats, om te manoeuvreren meer ruimte nodig dan een kleinere boot. En omdat de stelling was dat de sterkste schouders ook de zwaarste lasten moesten dragen is dit ondanks regelmatig terugkerende vragen, ook in de verschillende ALV vergaderingen, te verdedigen geweest.

In de huidige tijd spelen er een aantal andere zaken. Doordat het verschil in de kosten per m2 tussen een grote en een kleine boot een vast percentage is zal iedere keer als er een tariefsverhoging is de kosten per m2 in euro’s verder uit elkaar lopen. Was het verschil per m2 tussen grote en kleine boten 25 jaar terug nog ca. € 3,- dan is het verschil nu € 6,-  Het gevolg is dat de tarieven voor kleine boten erg laag zijn waardoor de tarieven niet meer in verhouding zijn met de kosten voor die ligplaats. Aan de andere kant zijn de tarieven voor de grotere boten, voor een vereniging, relatief hoog. Het gevolg hiervan is  dat we steeds meer moeite hebben om met name de A-steiger vol te krijgen. En juist de mate van bijdrage van de liggelden van de A- en B-steiger maken in verhouding een belangrijk deel uit van de inkomsten van de vereniging. Als een boot vertrekt van de A-steiger heeft dit qua inkomsten een veel grotere invloed dan wanneer er een boot van bijvoorbeeld de H-steiger vertrekt. Dit maakt het extra belangrijk dat de tarieven voor de relatief grote boten concurrerend, of zo u wilt, interessant blijven. Indien de inkomsten van liggelden dalen heeft dit natuurlijk gevolgen voor de begroting. Bij een vereniging tellen dit soort zaken meteen door omdat we een begroting hebben die in balans moet zijn. De inkomsten moeten dus gelijk zijn aan de uitgaven. En juist in die uitgaven zitten veel verplichtingen die je niet zo maar kunt minderen als de inkomsten tegenvallen. De voorzitter noemt hierbij met name de pacht en de kosten voor personeel.

Verder is het in de huidige tijd ook niet meer persé zo dat mensen met een kleine boot “minder sterke schouders hebben” dan mensen met een wat grotere boot.

Een bijkomend voordeel is dat een eenheidstarief administratief minder kwetsbaar is voor fouten, makkelijker te verwerken is en het jaarlijks wijzigen van de ict minder tijd en geld kost.

Met de voorgestelde tariefstelselwijziging heeft het bestuur gepoogd in één keer de eerdergenoemde problemen aan te pakken.

 

De voorzitter vat als volgt samen:

Het verschil in BTW tussen sportieve boten en recreatieve boten met daaraan gekoppeld het deels niet meer kunnen aftrekken van een deel van de BTW doet een tekort in de begroting ontstaan.

Daarnaast zijn in de loop der jaren, in euro’s, de liggeldtarieven tussen grote en kleine boten steeds verder uit elkaar gaan lopen waardoor we aan de ene zijde feitelijk te goedkoop zijn en aan de andere zijde te duur.

De administratie is met het beoogde tariefstelsel eenvoudiger te maken.

 

In het voorgestelde eenheidstarief van € 15,- zitten alle bovenstaande zaken verrekend. Totaal zal er voor de vereniging evenveel aan liggelden binnenkomen als de afgelopen jaren, de indexering in acht genomen. Hierdoor blijft de begroting voor het komend jaar in de pas lopen met die van dit jaar en de afgelopen jaren.

De verhouding tussen zomerliggeld in het water en op de wal en winterliggeld blijft overigens hetzelfde, te weten de helft van het zomerliggeld in het water. De tarieven voor het hellen en de bokhuur hebben we het afgelopen jaar al naar een standaard tarief per lengte meter gebracht.

 

De voorzitter vraagt de vergadering wie naar aanleiding van het voorstel van het bestuur hier iets over wil zeggen.

 

De volgende leden melden zich: Robert Rutgers, Floris Eijsink, Harold van den Boom, Frans Sas, Ronald Duk en Marc Dieben. Het door de leden gestelde wordt zakelijk weergegeven:

 

Robert Rutgers: Robert geeft aan dat hij voor zijn 7 meter boot zo\'n 48% meer zou moeten betalen, hetgeen hij fors vindt. Zo is het BTW voordeel volledig weg. Ook zal het verlies aan BTW aftrek pro rato minder zijn in de toekomst. Robert geeft aan dat kleine boten zeker wat meer kunnen betalen maar voorkomen moet worden het zoeken naar een andere opslag in de winter en leegloop. Hij vraagt zich af of daar rekening mee is gehouden. Robert stelt voor eerst het verlies aan BTW te bezien en dat procentueel te compenseren en zodra er tekorten in de begroting zouden ontstaan daarvoor dan later de tarieven aan te passen.

 

De hr. Bosveld geeft spontaan zijn reactie en vraagt zich af hoe het zit met de 48% verhoging terwijl er 21% BTW verlaging moet plaatsvinden. Hij geeft aan in het bos te worden gestuurd door het bestuur. De heer Bosveld vraagt om voorbeelden van het bestuur. Zijn opmerking in de richting van bestuurslid Anja Koldewijn is later reden voor Marc Dieben om daar iets over te zeggen.

 

Floris Eijsink: Floris geeft aan veel plezier met de vereniging te hebben. Hij vraagt of er is stilgestaan bij zijn eerdere voorstel om een stichting te vormen. De voorzitter geeft aan dat daarover is gesproken in het bestuur en dat we bewust een (1) vereniging willen blijven. Floris zegt toe alsnog een voorstel daaromtrent te doen en dat hij de meerwaarde daarbij inzichtelijk zal maken.  Floris vindt dat het BTW probleem opgelost moet worden maar vraagt zich af hoe groot het is en waardoor het ontstaat. Ook onderkent Floris het belang van een goede bezetting van de steigers maar vraagt zich af wat marktwerking doet met de kleine boten in de toekomst. Hij benadrukt dat we samen het probleem moeten oplossen.

 

Harold van den Boom: geeft aan zelf geen ligplaats te hebben en dat hij voorzitter is van de motorbootcie.  Harold constateert een terugloop gedurende meerdere jaren en vindt dat we ons zorgen moeten maken over die terugloop met name op de steigers A en B. Harold vindt het voorstel van het bestuur een heel goed voorstel.

 

Frans Sas: Frans vindt het jammer dat het financiële probleem door het verlies aan BTW aftrek gekoppeld is aan een tariefherziening. Hij is tegen de tariefherziening en daarom nu ook tegen de BTW compensatie. Hij had een PowerPoint presentatie van de penningmeester verwacht. Frans noemt een aantal elementen: € 60,- meer liggeld betekent geen biertje meer in de kantine; doel wetgever is sport te stimuleren, hetgeen we met het voorstel niet doen; prachtige dingen worden tot heden gerealiseerd door draagkrachtigen en minder draagkrachtigen samen en draagkrachtigen zouden nu met name iets meer kunnen inbrengen; belang van laagdrempeligheid mede voor de toekomst van onze (klein) kinderen; grote boten gebruiken meer pachtwater; software is een drog argument namelijk ook nu was onderscheid motorboot - zeilboot snel te realiseren voor de facturering.

 

Ronald Duk: Ronald benadrukt onder meer dat wetgever bewust sportbeoefening voordelig wil laten zijn en vraagt zich af waarom er nu zelfs meer betaald moet worden;  ict maakt geen fouten. Eenmaal invoer dan doet computer de rest; Ronald Duk vraagt aan het bestuur of er een vergelijking is gemaakt met andere verenigingen, die toch ook onze concurrent zijn; Hij vindt benchmarking  (doen wij het zo anders?) relevant; Ronald benadrukt ook dat het afronden van de maten voor kleine boten verhoudingsgewijs ongunstiger is. Tot slot geeft Ronald in overweging om tijd te nemen en het voorstel transparanter te maken en op basis van cijfers en dan keuzes te maken.

 

Marc Dieben: geeft aan met zijn Solo al drie jaar veel plezier in de vereniging te hebben. Marc benadrukt het belang van een beleidsplan dat ziet op een 5 - 10 jaren planning in plaats van een hap snap verhaal zeker gezien de leeftijd van veel van onze leden. De voorzitter geeft aan dat we nu zo\'n beleidsplan niet hebben.

 

Bas Hoogakker: geeft aan al 20 jaar lid te zijn en vraagt of er gekeken is naar alternatieve inkomsten die aansluiten bij de vereniging, zoals verhuur boten, realiseren camper plaatsen, fietsverhuur.

 

De voorzitter geeft aan behoefte te hebben om met het bestuur zich te beraden. De vergadering wordt daarom onderbroken.

 

Na de onderbreking en het beraad stelt de voorzitter gehoord de vergadering dat er teveel discussie is en dat het bestuur het voorstel nu niet in stemming wil brengen. Het bestuur vindt het belangrijk om met een commissie van wijze mannen en vrouwen die samen met leden van de financiële commissie en bestuursleden de gewenste openheid realiseren en zo nodig komen tot een aangepast voorstel. Het streven is dit te realiseren nog voor het nieuwe verenigingsjaar, te weten voor oktober, en als dat niet lukt voor de reguliere ALV van januari 2018. In het laatste geval betekent dat ook een verlies ontstaat bij de winter lig-/sta gelden door het verlies aan aftrek btw. De vergadering waardeert dit voorstel.

 

De volgende leden geven een reactie, die zakelijk wordt weergegeven:

Robert Rutgers stelt voor de huidige tarievenstelsel te behouden, omdat hij van mening is dat het nadeel niet zo groot is.

Ronald Duk is verheugd met de uitstel beslissing en vindt het van belang dat voor 1 oktober er een oplossing is.

Harold Visser vindt een snelle oplossing relevant ter voorkoming van begroting problemen en stelt voor een bepaalde opslag te doen boven op de huidige tarieven, waarbij een ieder het verlies aan btw aftrek compenseert.

Toon Helsloot vraagt zich af waarom hij als motorboot eigenaar niet aan sport doet bij onze watersportvereniging en benadrukt dat we niet in procenten betalen maar in centen. We betalen ook voor vrijwilligers en genieten van hun lesgeven. Hij vraagt of er goed zal worden nagedacht over hetgeen is ingebracht.

Wouter van Hees: wijst op de mogelijkheid om nu het verlies aan BTW, geschat 2 % van de begroting, in te voeren en later met een goed onderbouwd plan te komen.

 

 

De voorzitter vraagt de visie van de vergadering over het instellen van een commissie van wijze mannen en vrouwen om het huidige voorstel te bezien en zo nodig te herzien. De voorzitter vraagt de leden te stemmen door hand opsteken.

Twee leden zijn tegen en twee leden onthouden zich. Alle overige leden gaan akkoord met het voorstel.

 

5.     Rondvraag

De voorzitter vraagt wie hij mag noteren voor de rondvraag. Hierbij tekent hij aan dat deze extra ALV op de eerste plaats bedoeld is voor de wijziging tariefstelsel.

 

De volgende leden melden zich, te weten Marc Dieben, Harris Visser, de hr. Keultjes en Floris Eijsink.

 

De heer Keultjesvraagt of hij nog een reactie krijgt op zijn mail. De voorzitter hoopt met de behandeling van dit onderwerp dat de vraag voldoende is beantwoord.

Marc Dieben vraagt nogmaals om een concreet beleidsplan. De voorzitter zegt het realiseren toe echter van belang is eerst een extra ALV of de ALV in januari te houden en dan in 2018 een dergelijk plan uit te werken (actiepunt). Marc geeft aan tevreden te zijn met dit antwoord.

Floris Eijsink meldt zich vrijwillig aan voor de cie. De voorzitter geeft aan een aantal leden te zullen benaderen.

Harris Visser geeft aan dat hij ook van mening is dat er snel een commissie samengesteld moet worden.

 

6.     Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering en dankt een ieder voor de welgemeende inbreng.

 

 

 

 

                                                                                             Klaas Visser

                                                                                             secretaris en notulist

 

 

 

 

 

 

 

Activiteiten


 

MRT
24
maartwedstrijden

Zeilwedstrijden | 10:30 - 17:00 | WSV Giesbeek

MRT
28
RZ - Repetitie avond Ruumsingers

Ruumsingers | 20:00 - 10:30 | Ruumzicht

APR
7
RZ - Kenningsmakingscursus wedstrijdzeilen

Zeilinstructie | 09:30 - 16:00 | WSVGiesbeek

APR
11
RZ - Repetitie avond Ruumsingers

Ruumsingers | 20:00 - 10:30 | Ruumzicht

APR
13
aprilwedstrijden

Zeilwedstrijden | 10:30 - 17:00 | WSV Giesbeek

Contact


 

ADRES

  • Watersportvereniging Giesbeek
  • Havenweg 4
  • 6987 EP Giesbeek

TELEFOON

  • 0313 - 63 14 34

  heeft u Nieuws

Volg ons op Facebook

Voor het weergeven van de Facebook widget dient u de 'overige cookies' te accepteren via uw cookie instellingen.

Sponsoren Lees meer

 
 

© 2017 WSV GIESBEEK