Bij zelf hellen en verleggen van uw schip in de haven graag overleg met de havenmeester

Nieuwsbrief - nr. 9

Geplaatst op 21-12-2018  -  Categorie: nieuwsbrieven  -  Auteur: Redactie

Beste leden,

De laatste Nieuwsbrief van het jaar. De brief vangt aan met het - vertrouwde - voorwoord van onze voorzitter André de Graaf. Daarna volgen de volgende onderwerpen:

 1. Voorwoord van André de Graaf
 2. Uitnodiging Nieuwjaarsreceptie zondag 6 januari 14.30 – 17.00 uur in Ruumzicht
 3. Uitnodiging en Agenda 49ste Algemene Ledenvergadering WSV Giesbeek maandag 14 januari 20.00 uur in Ruumzicht
 4. Diverse mededelingen

Klaas Visser

Secretaris

1. Voor de Wind!

Dames en heren,

In de laatste nieuwsbrief van het jaar wordt u uitgenodigd voor de traditionele nieuwjaarsreceptie op zondag 6 januari èn voor de Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV) van onze vereniging op maandag 14 januari.

Terugkijkend op het afgelopen jaar zouden de gedachten vooral moeten uitgaan naar de mooie, schijnbaar eindeloos lange, warme zomer die we gehad hebben. Waar de gedachten echter vooral naar uitgaan is het dramatisch lage water van de afgelopen tijd wat maar voortduurde en voortduurde. Hierdoor is bijna iedereen beperkt of belemmerd geweest in het uitoefenen van de watersport. En dat is nou precies waar u een boot voor heeft en is ook precies de doelstelling van onze vereniging. Het zal u dan ook niet verbazen dat dit lage water, en vooral de gevolgen hiervan, een belangrijk onderwerp zal zijn op de ALV. De gevolgen zijn terug te vinden in de jaarrekening van het afgelopen jaar in de vorm van verminderde inkomsten door minder passanten en levering van dieselolie. Ook op de begroting van het nieuwe boekjaar wordt rekening gehouden met minder inkomsten, vooral omdat er niet of nauwelijks geheld kon worden en er minder inkomsten van bokhuur of botenwagens verwacht wordt. Bij de investeringen is een grote post opgenomen voor het uitdiepen van de haven. Zoals eerder gemeld is het geplande uitdiepen in het afgelopen voorjaar niet doorgegaan. Door het, nog meer extreme, lage water van het najaar is het bestuur op het standpunt gekomen dat het weghalen van de kleiruggen tussen de D- en de E-steiger zoals was voorgenomen, niet voldoende zal zijn om de problemen op te lossen. Hierom zijn we begonnen met de voorbereidingen om het uitdiepen veel structureler aan te pakken met als uitgangspunt de gehele haven op de ontwerpdiepte van 3,5 m + NAP te brengen. Op de ALV hoop ik meer gedetailleerd de plannen hiervoor te kunnen presenteren.

Verder wordt er geld opgenomen voor het plaatsen van een schuifhek bij de ingang van het terrein. Leden van de vereniging en ook de vereniging zelf zijn de afgelopen jaren met enige regelmaat geconfronteerd met diefstallen van buitenboordmotoren en andere waardevolle goederen die op in of aan onze boten zitten. Deze diefstallen vinden bijna altijd plaats in de late avond of nacht. Door een schuifhek te plaatsen, waardoor het terrein geheel wordt afgesloten vanaf de wal, verwachten we deze structurele diefstallen een halt toe te roepen. De tijden en periodes wanneer het hek dicht gaat, en u als lid ook het terrein niet meer op of af kunt, is nog een onderwerp van discussie. Deze maatregel geeft overigens ook geen garantie dat we in het geheel verschoond zullen blijven van dit soort zaken en blijft u vooral ook zelfverantwoordelijk voor uw eigendommen.

Komend jaar, om precies te zijn op 6 november, bestaat onze vereniging 50 jaar. Tijdens de jaarvergadering zal een commissie geïnstalleerd worden die de opdracht krijgt voor het voorbereiden en organiseren van de festiviteiten voor dit jubileum. Zoals we er nu tegen aan kijken zal het accent van deze viering in het voorjaar van 2020 liggen.

Rest mij u nog een fijne feestmaand toe te wensen en we zien elkaar hoop ik op de nieuwjaarsreceptie.

 

Met vriendelijke groet,

André de Graaf

Voorzitter WSV Giesbeek

2. Nieuwjaarsreceptie zondag 6 januari 14.30 – 17.00 uur in Ruumzicht

Het bestuur nodigt u allen weer uit voor de jaarlijkse Nieuwjaarsreceptie op zondag 6 januari van 14.30 – 17.00 uur in Ruumzicht. Een prima gelegenheid om elkaar de hand te schudden en elkaar een goed nieuwjaar te wensen onder het genot van een drankje en een versnapering.


3. 49e Algemene Ledenvergadering WSV Giesbeek maandag 14 januari 2018

De Algemene Ledenvergadering heeft een grotendeels vertrouwde agenda. Het bijzondere is een presentatie over het uitdiepen van de haven gevolgd door een beslissing van de vergadering, het instellen van een commissie van voorbereiding voor de viering van het 50-jarige bestaan van onze vereniging en het afscheid nemen van bestuursleden en het benoemen van nieuwe bestuursleden.

De agenda voor de Algemene Ledenvergadering is:

1. Opening

2. Ingekomen stukken

3. Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 15 januari 2018

4. Secretarieel verslag

5. Verslagen van de commissies

 • Zwaardbootsectie
 • Kielbootsectie
 • Wedstrijdcommissie
 • Commissie Ere Divisie Zeilen
 • Motorbootcommissie
 • Rond- en platbootcommissie
 • Ruumsingers
 • Sailability
 • Lift commissie (ad hoc)

6. Huldiging van de kampioenen

7. Huldigen 25 jaar lid van de vereniging

8. Bestuursverkiezing:

 • Aftredend en niet herkiesbaar: Anja Koldewijn, Wilco van Haren (vicevoorzitter) en Rob Jansen (penningmeester).
 • Aftredend en herkiesbaar: Klaas Visser (secretaris) 
 • Benoemen nieuwe leden: Hans Tepper (penningmeester), Ben Booij (motorbootcommissie, technische commissie, zelfwerkzaamheid en horecacommissie), Paul Teunissen (personeel, horecacommissie, coördinatie evenementen) en Xander van Bree (PR, jeugdbeleid, Sailability, watersportkamp en CIOS-aanspreekpunt)

9. Benoemen van een commissie van voorbereiding voor de viering van het 50-jarige bestaan. Te benoemen: Duncan Prein, Jan Roverts en - namens het bestuur - Paul Teunissen

10. Voorstel uitdiepen haven en besluitvorming daarover

PAUZE

11. Verslag kascommissie

12. Benoemen nieuwe kascommissie

13. Behandeling jaarstukken 2017 – 2018

14. Begroting 2018 – 2019

15. Wijziging in artikel 13 lid 13 van het Steiger en Havenreglement

16. Rondvraag

17. Datum volgende Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering

18. Sluiting

Klik hier om de agenda te downloaden

Toelichting op de agendapunten

Ad. 3. Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 15 januari 2018:

De notulen zien naast de financiële verantwoording met name op het voorstel tot wijzigen van het tarief/-systeem, de benoeming van Fred van Nus en Jan Storm van ’s Gravesande tot erelid van de vereniging en de huldiging van de kampioenen die bijzondere prestaties leverden. Zie de notulen van de Algemene Ledenvergadering van 15 januari 2018.

Ad. 4 en 5. De verschillende verslagen kijken terug op het verenigingsjaar:

Zonder volledigheid na te streven worden de verslagen weergegeven.

In mijn verslag als secretaris maak ik inzichtelijk de veelheid van onderwerpen die dit jaar binnen het bestuur zijn besproken. Een van de onderwerpen die de nodige energie vroegen was het komen tot een privacy beleid dat recht doet aan de nieuwe regelgeving. Ook vermeld ik de Heidag die heeft geleid tot een Beleidsplan (zie agendapunt 14). De problematiek van de ondieptes en de latere extreem lage waterstand als ook de ICT-maatregelen hebben eveneens de nodige aandacht gevraagd. Zie hier het verslag van de secretaris.

Het verslag van de zwaardbootsectie staat onder andere stil bij de forse toename van het aantal instructeurs, de positieve effecten van de zwembadtraining en de toename van volwassen cursisten. Ook het lesgeven in de Cadetten kan het volgend jaar weer plaatsvinden. De sectie kijkt met voldoening terug en is al bezig met de voorbereidingen voor het komende seizoen. Zie het verslag van de coördinator Andries Jan Oosterhof.

De kielbootsectie vangt het verslag aan met “een mooi jaar met wat weinig water onder de kiel maar met veel wind in de zeilen”. Ondanks het gemis van een aantal instructeurs op de vrijdagen is de terugblik positief: veel aanmeldingen voor het introductie zeilen, ook een succesvol Midzomernachtzeilen en een prima Frieslandweekend worden genoemd. Benadrukt worden de Clubavonden voor alle leden in de winter en de zgn. Woensdagavond clubavond in het zeilseizoen waar ook alle leden aan kunnen deelnemen. Zie hier het verslag van Willem Sijbrant, coördinator Kielbootsectie.

In het verslag van de wedstrijdcommissie wordt stilgestaan bij de uitersten van het weer. Naast een prima zomer was de lage waterstand spelbreker. Zo moesten wedstrijden afgezegd worden en werden zeilers fysiek op de proef gesteld door lopend met de boot achter zich naar het water en weer op de wal te komen. Jan Arends doet een dringend beroep aan de leden om zich op te geven voor een taak binnen de commissie. Zie het verslag van Jan Arends.

Het verslag van de commissie Ere Divisie Zeilen (EDZ) is zeer uitgebreid. Het J70 team mocht door het behalen van de derde plek op de Eredivisie Zeilen in 2017 meedoen met de internationale competitie voor club. Zo ging het team naar Porto Cervo in Italië om deel te nemen aan de semi-finale dat zeer leerzaam was en leidde tot een plaats in de finale. In die finale werd het team 25e waar met voldoening op wordt teruggekeken. Ook deed een “jeugdteam” mee aan de Youth Sailing Champions League te Travemunde waar de 7e plaats van in totaal 18 deelnemers werd behaald. Of het niet genoeg was. Ook werd deelgenomen aan Klasse wedstrijden waarbij een 1e en een 5e plaats werd bemachtigd en werd er intensief getraind. Het team kijkt met voldoening terug naar het afgelopen jaar. Zie het uitgebreide verslag van Joshua Amato. Of het niet genoeg is, op 13 december jl. is het team verkozen tot Sportteam Liemers 2018.

De motorbootcommissie staat evenals vorige jaren stil bij de voorbereiding en een aantal genoeglijke tochten. Culemborg en Wageningen werden aangedaan tijdens de Hemelvaart en met Pinksteren werden de gasten uit Kleve bij de vereniging onthaald. Ook werden de Kadedagen in Doesburg weer bezocht. Zie verslag van de commissie.

Het verslag van de Rond- en platbootcommissie is kernachtig en staat stil bij een viertal aangename evenementen. Zie verslag van Theo Scheers.

De Ruumsingers bestaan sinds 8 november 15 jaar. Bij het heuglijke feit is op beeldende wijze – namelijk met het aanbieden van een beeldje – stilgestaan. De 39 leden worden begeleid door een nieuwe accordeoniste. Zie het verslag van Paul van der Zee.

Het verslag van Sailability laat wederom zien hoe groot de voldoening is met het aangepast zeilen bij zowel de coördinatoren en de vrijwilligers als ook bij de deelnemers en hun familie/begeleiders. De lage waterstand liet ook de vindingrijkheid zien door het aanbrengen van een tweede tillift locatie bij de kopse steiger. Veel waardering is er voor de realisatie van de rolstoellift en loopbrug. Het aantal vrijwilligers en deelnemers is toegenomen. Ook ontwikkelingen en het nut van PR wordt benadrukt en de coördinatoren danken hun voorgangers Marga en Marc voor de overdracht. Zie het verslag van Annette Oyevaar en Robert Koch.

Tot slot de ad hoc Lift commissie. Wim van de Broek beschrijft de startfase met een veelheid aan acties en waarbij voor de aanvankelijke opzet van een lift in het midden van de loopbrug geen vergunning werd verleend. Om de subsidies te behouden en een procedure van het wijzigen van het bestemmingsplan te voorkomen is gekozen voor de huidige opzet. Na erg veel energie startte de bouw eind augustus en kon 13 oktober jl. de lift en loopbrug – met de nodige publiciteit - feestelijk in gebruik worden genomen in aanwezigheid van verschillende autoriteiten en sponsoren. De commissie stelt aan de doelstelling te hebben voldaan en vraagt na decharge opgeheven te kunnen worden. Zie verslag Wim van de Broek.

Ad. 9. Benoemen van een commissie van voorbereiding voor de viering van het 50-jarige bestaan:

In november 2019 bestaat de vereniging 50 jaar. Het bestuur wil dit bijzondere feit vieren in het voorjaar of tweede helft van 2020. Inmiddels hebben leden zich aangeboden om toe te treden tot de commissie van voorbereiding. Die commissie, bestaande uit Duncan Prein, Jan Roverts en – namens het bestuur – Paul Teunissen, zal samen met anderen een plan van aanpak maken en de uitvoering, met behulp van leden, begeleiden. De vergadering wordt gevraagd in te stemmen met deze opzet.

Ad. 10. Voorstel uitdiepen haven en besluitvorming daarover:

Onze voorzitter zal een presentatie geven over het onderwerp. In de presentatie wordt onder meer stilgestaan bij het verleden zoals de omstandigheden ten tijde van het sluiten van de pacht, de acties in de afgelopen jaren die doorkruist werden en de extreem lage waterstand met de gevolgen voor leden en voor de vereniging. Vervolgens zal een voorstel worden gedaan om de gehele haven weer te brengen tot de diepte van 3,50 meter in overeenstemming met de eerste pachtovereenkomst dan wel variabele diepten aan te brengen mits dit milieutechnisch en financieel mogelijk is.

Ad. 13 en 14. Behandeling jaarstukken 2017-2018 en de begroting 2018-2019:

Rob Jansen zal in de vergadering de Balans, de Exploitatierekening en de Begroting toelichten. De begroting ziet ook op de verhoging van de verschillende tarieven met 2,5 % als compensatie van de stijging van de loonkosten volgens de CAO en de te verwachten inflatie. Verwezen wordt naar de Balans, Exploitatierekening, Staat van vaste activa, Meerjarenraming, Begroting en Investeringen 2017/2018 respectievelijk 2018/2019.

Ad. 15. Wijziging in artikel 13 lid 13 van het Steiger en Havenreglement

Dit artikel is aangepast nu leden die al dan niet op de wachtlijst stonden voor een ligplaats steeds meer het gestelde in het oude lid 13 gebruikten door voortdurend gebruik te maken van een passantenplaats. Door dat gebruik, al dan niet met verplaatsing, gebruikte het lid feitelijk een zwerfplek en doorbrak het lid de systematiek van de toewijzing van ligplaatsen terwijl het financieel niet meer betaalde dan een regulier lid en de havenmeester extra belast werd. Het lid in artikel 13 is daarom aangescherpt.

4. Diverse mededelingen

Factureren en lage waterstand:

Inmiddels zijn de facturen voor het lidmaatschap en het winterlig/-stageld uitgestuurd en dat in de periode van de (extreem) lage waterstand waarbij boten niet uit het water kunnen. Dit heeft bij een aantal leden tot vragen gesteld. Jaarlijks wordt door de havencommissaris en de havenmeesters “geteld” (de feitelijke situatie bezien waar ligt of staat de boot en trailer) begin november. Het bestuur is ook nu weer uitgegaan van die feitelijke situatie, hetgeen ook voor de vereniging grote consequenties heeft door de verminderde inkomsten uit hellen en bokhuur. Die feitelijke (overmacht) situatie leidt evenwel tot de noodzaak om coulance te betrachten. Daarom heeft het bestuur besloten:

 1. Zodra de boot normaliter bij de vereniging op de eigen trailer wordt geplaatst zal naar rato een credit voor de trailerstalling worden gegeven als de boot wel de wal op kan en op de trailer is geplaatst. Dan wordt namelijk weer een (1) locatie van de vereniging gebruikt.
 2. Indien de boot nomaliter “mee naar huis gaat ”zal ook dat een credit naar rato worden gegeven als de boot het water uit kan en mee naar huis gaat. Het lid dat het aangaat wordt gevraagd de havenmeester en Barbara te informeren per e-mail van het “meenemen van de boot”.
 3. De verrekening zal zo spoedig mogelijk er na plaatsvinden door het opmaken van een creditnota. De berekening van de creditnota gaat naar rato van de winterperiode en wordt afgerond op hele maanden.
 4. Als de boot alsnog op de bok geplaatst wordt zal de huur naar rato worden berekend in plaats van het uitgangspunt van 6 maanden. Daarbij wordt uitgegaan van een afronding tot een hele maand ook al is het gebruik korter.

Bericht van de havenmeester Erwin Hengeveld ten aanzien van hellen:

De waterstand in de IJssel en in onze haven is – gelukkig - weer normaal. Inmiddels zijn een aantal boten uit het water gehaald. Als u ook alsnog de boot geheld wilt hebben zijn er nog enkele mogelijkheden op vrijdag 11 en zaterdag 12 januari. Graag een mailtje naar retseemnevah.[antispam].@wsvgiesbeek.nl dan wordt samen met u gekeken of het hellen ingepland kan worden.

Beleidsplan WSV Giesbeek:

Het bestuur heeft dit jaar op een zgn. Heidag onder andere de toekomst van de vereniging over 10 jaar en de rol van het bestuur daarbij bezien. Een aantal ideeën zijn inmiddels al gerealiseerd dan wel in gang gezet. Daarnaast is op hoofdlijnen de toekomstvisie geformuleerd. Na de komst van nieuwe bestuursleden zal het beleidsplan nader worden uitgewerkt. Zie Beleidsplan WSV Giesbeek 2018.

Verlagen cursusgeld voor zeillessen aan jeugdigen:

Door de zgn. zwembadles waaraan ook jeugdigen van Sjors Sportief kunnen deelnemen, de mogelijkheid van het gebruik maken van Gelrepas, de aanpassingen op onze website en het verlagen van het cursusgeld is het aantal jeugdigen die zeillessen volgen toegenomen. Het verlagen van het cursusgeld voor jeugdigen met € 50,- blijft vooralsnog.

Winteractiviteit zaterdag 26 januari 2019:

Wederom organiseren Theo en Erna Scheers in samenwerking met de Rond-en platbodemcompagnie een prachtig uitje. Dit keer staat op het programma het Wadden Center bij Kornwerderzand en een bezoek aan IJlst. Aldaar wordt de lunch gebruikt en de Houtzaagmolen “De Rat” en het Houtmuseum bezocht. De dag eindigt met de mogelijkheid om bij Barry en Petra een stamppot buffet te nuttigen. Opgave voor 5 januari 2019. Zie uitnodiging winteractiviteit.

Bezetting wedstrijdcommissie:

De wedstrijdcommissie heeft nog behoefte aan enkele leden met affiniteit voor het wedstrijdzeilen met name ten aanzien van het voorzitterschap, de rescue en de assistentie bij de wedstrijden. De opleiding tot assistent wedstrijd- en protestcomité lid zal door de vereniging worden bekostigd. Nadere informatie is te verkrijgen bij Jan Arends en Paulus Reitsema.

Cursussen en samenkomsten:

Ook in deze winterperiode zijn wederom een aantal verschillende cursussen te volgen. Ook worden er weer samenkomsten georganiseerd. Zie onder andere de Kielbootsectie en onze website.


Activiteiten


 

JUN
22
Zeildag aangepast zeilen

Aangepast zeilen | 10:00 - 16:00 | WSV Giesbeek

JUN
23
Zomerwedstrijden

Zeilwedstrijden | 10:30 - 17:00 | WSV Giesbeek

JUN
26
Cadet les

Zeilinstructie | 18:00 - 20:30 | WSV Giesbeek

JUN
26
LZ - Cursus CWO I Motorbootvaren

Motorbootcie | 20:00 - 22:00 | WSV Giesbeek

JUL
3
Cadet les

Zeilinstructie | 18:00 - 20:30 | WSV Giesbeek

Contact


 

ADRES

 • Watersportvereniging Giesbeek
 • Havenweg 4
 • 6987 EP Giesbeek

TELEFOON

  heeft u Nieuws

Volg ons op Facebook

Voor het weergeven van de Facebook widget dient u de 'overige cookies' te accepteren via uw cookie instellingen.

Sponsoren Lees meer

 
 

© 2017 WSV GIESBEEK