Bij zelf hellen en verleggen van uw schip in de haven graag overleg met de havenmeester

Nieuwsbrief 2019 - nr. 2

Geplaatst op 18-03-2019  -  Categorie: nieuwsbrieven  -  Auteur: Redactie

Beste leden,

Bijgaand informeer ik u over de volgende onderwerpen:

 1. Stand uitdiepen haven
 2. Aanbrengen QR-code op de boot en trailer ten behoeve van uw registratie
 3. Hellen
 4. Afwezigheid administratief medewerker
 5. Informatieavond GTL-diesel bij WSV Giesbeek op vrijdag 22 maart as
 6. Verkorte cursus Klein Vaarbewijs I (KVB 1) en rescue
 7. Cursus Wedstrijdzeilen/-zeilregels
 8. Verklaring omtrent Gedrag en Gedrags- en Omgangsregels
 9. Verbod lozen afvalwater
 10. Het Rivierklimaatpark IJsselpoort
 11. Herhaalde oproep coördinatoren zwaardbootcie en kielbootcie en voorzitter wedstrijdcommissie


Klaas Visser, secretaris

Maart 2019


Ad. 1. Stand uitdiepen haven

Van de voorzitter André de Graaf:

Dames en heren,

Zoals u waarschijnlijk weet heeft de vereniging het plan om onze haven dit jaar te gaan uitdiepen. Dit naar aanleiding van de ervaringen met de lage waterstanden van de afgelopen jaren met als dieptepunt het extreem lage water van het afgelopen jaar. Als u op de Jaarvergadering bent geweest of het verslag van deze vergadering heeft gelezen weet u van deze plannen af en ook van de investering die voor de uitvoering van deze plannen is begroot.

Sinds de Jaarvergadering zijn inmiddels een heel aantal stappen genomen richting dit uitdiepen. Dit onder meer om inzicht te krijgen hoe de bodem nu precies ligt zodat er keuze gemaakt kunnen worden tot hoe ver er uitgediept moet worden. Hierbij moet de afweging gemaakt worden tot welke waterstand willen we met welke diepgang nog kunnen varen maar – ook niet onbelangrijk – wat is betaalbaar. Iedere m3 die wordt uitgebaggerd moet immers ook afgevoerd en elders gestort worden.

Verder moeten er vergunningen worden verkregen. Het Waterschap is hier het meest belangrijk in. Zij zijn eigenaar en beheerder van de dijk waar onze haven naast ligt en ze zijn hier heel zuinig op want deze dijk zorgt er voor dat Giesbeek en de hele Liemers bij hoog water droog blijven. Verder moet er een melding gedaan worden bij Rijkswaterstaat die weer over de bodem en het milieu gaat. Deze melding gaat dus gepaard met bodemonderzoeken met betrekking tot eventuele vervuiling van de bodem. Ook is er vergunning nodig van Leisurelands. Zij zijn eigenaar van de haven en moeten dus toestemming geven als wij structurele zaken aan of in de haven veranderen.

Wat is er nu de afgelopen tijd gebeurd?

De hele havenbodem is gescand. Hierdoor is de diepte overal in de haven precies bekend. Een plaatje van een dergelijke scan is onder deze tekst te zien.

Voor de vergunning van het Waterschap moet inzicht worden verschaft in het nieuwe verloop van de oever en waterbodem. Hiervoor zijn dwarsprofielen getekend. Vorig jaar zijn er al bodemmonsters genomen. Omdat bij een buurhaven het goedje TBT is aangetroffen is hier extra op onderzocht. Het bureau dat deze analyses doet zal een rapport opstellen ten behoeve van de melding aan Rijkswaterstaat. Met het Waterschap wordt gesproken om de vergunning zo snel mogelijk te krijgen zodat het eigenlijke werk ingepland kan worden. Wanneer deze vergunning wordt verkregen is op dit moment nog niet duidelijk. Als het lukt willen we in het voorjaar – zo snel als het mag – het werk laten uitvoeren. Zoals gezegd onder voorbehoud van het op tijd rondkomen van de vergunningen.

Alvast een blik vooruit

Als we met het feitelijke baggeren gaan beginnen kunnen er geen boten liggen waar gebaggerd wordt. De steigers hoeven voor het baggeren waarschijnlijk niet verplaatst te worden. Het beeld dat we er nu bij hebben is dat het baggeren twee (2) werkweken in beslag zal nemen. In de eerste week zullen er in de ene helft van de haven geen boten kunnen liggen en in de tweede week zullen er geen boten in de andere helft kunnen liggen. In het tussenliggende weekend zullen alle boten dus naar de andere helft van de haven verhaald moeten worden. Dat zal een hele operatie zijn en hiervoor is de hulp van alle ligplaatshouders onontbeerlijk. Tegen die tijd zullen we u dan ook hier uitgebreid over berichten.

Ik hoop u hiermee voorlopig geïnformeerd te hebben.

André de Graaf, voorzitter

Figuur uitdiepen haven

Ad. 2 Aanbrengen QR-code op de boot en trailer ten behoeve van uw registratie

Bericht van onze havenmeesters Francis Rademaker en Erwin Hengeveld:

Geacht lid,

Als lid van onze vereniging heeft u veelal een boot en/of trailer op het terrein staan of uw boot aan de steiger op uw ligplaats liggen. Uw havenmeesters doen heel regelmatig een ronde om te kijken of uw eigendom nog op de betreffende plaats ligt en of er geen onregelmatigheden te zien zijn. Zo proberen we misbruik, schade en (pogingen tot) diefstal zo goed mogelijk in beeld te krijgen.

Al deze gegevens moesten wij tot nu toe handmatig opnemen. Met ingang van het nieuwe seizoen kunnen wij door het scannen van een QR-code de basisgegevens van uw eigendom in beeld krijgen. Daarna kan door een eenvoudige handeling een aanvulling of constatering aan uw gegevens worden toegevoegd. Wij vertrouwen hierdoor minder tijd en meer aandacht aan deze opnamerondes te kunnen geven en u beter te kunnen informeren als er wat loos is.

Hiervoor hebben we wel uw medewerking dringend nodig.

Op alle boten en trailers moet een kleine QR-sticker worden geplakt. Dit is een witte sticker met een afmeting van 35x60 mm. De plaatsing van de sticker dient in het zicht te zijn. En wel zo dat de havenmeester de QR-sticker liefst vanaf de hoofdsteiger of desnoods vanaf de vingerpier op een afstand van maximaal één meter kan scannen. Daarmee kunnen wij vlot en veilig werken.

Met het bestuur is afgesproken dat u wordt uitgenodigd om vóór 15 april aanstaande deze QR-stickers zelf op te plakken. Vanaf volgende week kunt u iedere zaterdag van 09.00 tot 13.00 deze QR-stickers op het havenkantoor laten aanmaken en ophalen. Na 15 april wordt het plakken van de QR-sticker voor u verzorgd.

Alvast heel hartelijk dank voor uw medewerking!

Met vriendelijk groet,

Francis Rademaker en Erwin Hengeveld

Ad. 3. Hellen

Bericht van de havenmeesters Francis Rademaker en Erwin Hengeveld:

Geacht lid,

De dagen beginnen weer te lengen. En een zonnetje laat zich af en toe even zien. Voor velen het moment dat het watersporthart alweer wat sneller gaat kloppen.

Er staan nog heel wat boten op de kant. Wij willen graag aan u melden dat het mogelijk is om in overleg met de havenmeesters een afspraak te maken om uw boot weer te water te laten.

Wij willen de periode van hellen graag zo kort en efficiënt mogelijk inplannen. Vanaf heden zijn in de even weken in de ochtend en op zaterdag nog tijden beschikbaar.

Belt u ons even voor het maken van een afspraak, dan doen wij ons best om samen met u dit zo goed mogelijk in te plannen. Zie de website voor de actuele openingstijden.

Alvast een heel mooi vaarseizoen toegewenst!

Met vriendelijke groet,

Francis Rademaker en Erwin Hengelveld

Ad. 4. Afwezigheid administratief medewerker

Onze administratief medewerker is helaas enige tijd afwezig. De administratieve werkzaamheden zijn intern verdeeld. U wordt verzocht uw mails te richten aan eitartsinimda.[antispam].@wsvgiesbeek.nl opdat zo spoedig mogelijk gereageerd kan worden.

Ad. 5. Informatieavond GTL-diesel verkoop bij WSV Giesbeek op vrijdag 22 maart aanstaande

Het bestuur is voornemens om over te schakelen van conventionele diesel naar GTL. GTL (gas to liquid) is een brandstof die wordt gewonnen uit aardgas.

De overwegingen voor het toepassen van GTL zijn onder andere:

 • Verbrandt schoner dan conventionele diesel
 • Minder uitstoot
 • Minder rook
 • Vrijwel geurloos
 • Niet toxisch
 • Goed biologisch afbreekbaar
 • Minder gevoelig voor bacteriegroei

Nadelen:

 • Mogelijk enkele centen duurder
 • Minieme kans op brandstof lekkage door het krimpen van pakkingen

In samenwerking met de huidige dieselleverancier zal een informatieavond worden gehouden op vrijdag 22 maart aanvang 19.30 uur. U bent allen van harte welkom.

Ad. 6. Verkorte cursus Klein Vaarbewijs I (KVB 1) en rescue

Bericht van onze havenmeester Erwin Hengeveld:

Geacht lid,

Als watersportvereniging organiseren wij diverse activiteiten op het water. Daarvoor is het bijvoorbeeld bij zeilwedstrijden, watersportkampen, etc. heel belangrijk dat we kunnen beschikken over goed opgeleide rescue-leden. Wij zijn dringend op zoek naar versterking!

Om in onze rhibs te mogen varen moet je beschikken over een Klein Vaarbewijs 1 (KVB1).

Onze vereniging bied je een unieke kans om snel je vaarbewijs te halen!

Op vier zaterdagen (6 april, 13 april, 4 mei en 11 mei) van 9.00 tot 12.00 uur geeft Onno Walda de benodigde (theorie-) lessen. Hij vertelt je op een boeiende wijze de in- en outs, geeft het juiste huiswerk op en doet examentraining. En na deze vier ochtenden ben je heel veel wijzer en klaar voor het examen. Het examen kan je dan bijvoorbeeld op zaterdag 18 mei in Zwolle doen.

De vereniging betaalt alle kosten voor de theorieopleiding. De kosten voor het examen (€ 42,-) en de afgifte van het vaarbewijs (€ 20,-) zijn voor eigen rekening.

Wij vragen alleen om minimaal één keer per jaar ons te helpen bij de rescue.

Superleuk, heel gezellig en bijzonder gewaardeerd door de deelnemers aan de watersportactiviteiten. Meerdere malen mag natuurlijk ook. Uw hulp wordt ook nog genoteerd als activiteit voor het invullen van de zelfwerkzaamheid.

Om het geheel compleet te maken organiseren wij aansluitend een trainingsdag rescuevaren, zodat je echt beter met een (snelle) boot kunt omgaan.

Wij hopen op grote belangstelling. Schrijf je in door een mailtje te sturen naar retseemnevah.[antispam].@wsvgiesbeek.nl.

Met vriendelijk groet,

Erwin Hengeveld, havenmeester

Ad. 7. Cursus Wedstrijdzeilen/-zeilregels

Henk Plaatje komt weer naar de vereniging om (op een aangename manier) uitleg te geven aan de regels voor wedstrijdzeilen. De Solozeilers hebben daartoe wederom het initiatief genomen.

De samenkomst is op zondag 17 maart en start 14.00 uur. De financiële bijdrage is € 5,-. Leden van de wedstrijdcommissie en rescue hebben gratis toegang.

Ad.8. Verklaring omtrent Gedrag (VOG) en Gedrags- en Omgangsregels

Het bestuur neemt de dringende adviezen in het rapport Seksuele Intimidatie en misbruik in de sport van de commissie Klaas de Vries serieus. Ook het NOC*NSF en het Watersportverbond staan achter de adviezen van genoemde commissie. Het bestuur onderschrijft dan ook de aanbevelingen en komt tot een aantal acties opdat de kans van intimidatie of erger zo klein mogelijk blijft in onze vereniging.

Naast Omgangsregels voor leden komen er Gedragsregels voor instructeurs en begeleiders van de vereniging. Ook zal er een Vertrouwenscontactpersoon (VCP) worden benoemd en zullen Verklaringen omtrent Gedrag (VOG) worden aangevraagd voor de kielboot- en zwaardboot-zeilinstructeurs en de begeleiders van Sailability en het watersportkamp. Leden die het aangaan zullen persoonlijk worden benaderd en verzocht worden om mee te werken aan het verkrijgen van de Verklaring omtrent Gedrag (VOG). Ook zal te allen tijde een voorval gemeld worden aan het bestuur, het Watersportverbond en NOC*NSF en (ten behoeve van het laten doen van nader onderzoek en waarheidsvinding) aan de politie. Het bestuur hoopt met deze acties, zoals eerder aangegeven, dat de kans op intimidatie of erger zo klein mogelijk blijft in onze vereniging.

Ad. 9. Verbod lozen afvalwater

De wetgeving op dit gebied wordt steeds strenger. Onlangs heeft de Tweede Kamer een motie aangenomen tot het “op slot zetten” van de vuilwatertank. Ik wijs u op artikel 10 van het Steiger en Havenreglement waarin het lozen van het afvalwater duidelijk verboden is en voor het lozen het vuilwaterstation te gebruiken.

Ad. 10. Het Rivierklimaatpark IJsselpoort

Het Rivierklimaatpark IJsselpoort is een samenwerking van de gemeenten Arnhem, Duiven, Rheden, Westervoort en Zevenaar en de provincie Gelderland, Natuurmonumenten, Waterschap Rijn en IJssel, Rijkswaterstaat en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Het klimaatpark behelst het gebied tussen de IJsselkop tot en met de Rhederlaag. Het doel is vooral voorbereid te zijn op extreme rivierwaterstanden door de rivier ruimte te geven en dit te doen door de combinatie van natuurontwikkeling en het uitbreiden van recreatiemogelijkheden.

Er zijn hiervoor al veel plannen gemaakt, er is veel overleg geweest, er zijn klankbordgroepen en werkateliers geweest. Op dit moment liggen er twee mogelijke koersen voor met twee alternatieven. Om uitgebreid geïnformeerd te worden kijkt u op de website van het Rivierklimaatpark IJsselpoort (www.rivierklimaatpark.nl).

Ad. 11. Herhaalde oproep coördinatoren zwaardbootcie en kielbootcie en voorzitter wedstrijdcommissie

De vereniging heeft behoefte aan opvolgers voor Andries-Jan Oosterhof (coördinator zwaardbootsectie), Willem Sijbrant (coördinator kielbootsectie) en Paulus Reitsema (voorzitter wedstrijdcommissie). De werkzaamheden zijn met name van (bescheiden) organisatorische aard. Voor informatie en aanmelden neem s.v.p. contact op met Paulus Reitsema (amestier.suluap.[antispam].@wsvgiesbeek.nl).


Activiteiten


 

JUN
22
Zeildag aangepast zeilen

Aangepast zeilen | 10:00 - 16:00 | WSV Giesbeek

JUN
23
Zomerwedstrijden

Zeilwedstrijden | 10:30 - 17:00 | WSV Giesbeek

JUN
26
Cadet les

Zeilinstructie | 18:00 - 20:30 | WSV Giesbeek

JUN
26
LZ - Cursus CWO I Motorbootvaren

Motorbootcie | 20:00 - 22:00 | WSV Giesbeek

JUL
3
Cadet les

Zeilinstructie | 18:00 - 20:30 | WSV Giesbeek

Contact


 

ADRES

 • Watersportvereniging Giesbeek
 • Havenweg 4
 • 6987 EP Giesbeek

TELEFOON

  heeft u Nieuws

Volg ons op Facebook

Voor het weergeven van de Facebook widget dient u de 'overige cookies' te accepteren via uw cookie instellingen.

Sponsoren Lees meer

 
 

© 2017 WSV GIESBEEK