Huurovereenkomst lig- en/of bergplaats bij WSV Giesbeek

De ondergetekenden:

1. Het bestuur van Watersportvereniging Giesbeek, ten deze vertegenwoordigd door de voorzitter R.J.A. (Ruben) Godschalk, en het bestuurslid havencommissaris H. (Harold) van den Boom,
hierna te noemen: de verhuurder,
en


2. …… naam lid …………, ligplaatshouder, wonende te …… woonplaats lid …..,
lid van de onder 1 benoemde watersportvereniging onder lidnummer … lidnummer …. (zie voor de lidgegevens de afzonderlijke akkoordverklaringen bij aanvraag van een ligplaats en/of bij afspraak maken voor hellen met stalling),
hierna te noemen: de huurder.

In aanmerking nemende dat het bestuur is belast met het beheer van de jachthaven en daartoe onder meer ligplaatsen voor schepen ter beschikking stelt aan leden van de watersportvereniging, dat de huurder zich verbindt zich om de bepalingen van het Huishoudelijk Reglement en het Haven- en steigerreglement na te leven. Dat partijen in verband daarmede de navolgende overeenkomst hebben gesloten:

IN DEZE OVEREENKOMST WORDT VERSTAAN ONDER

a. Lig- en/of bergplaats: een genummerde ruimte te water en/of op de wal, die door de verhuurder aan de huurder ter beschikking wordt gesteld voor de plaatsing van een vaartuig en/of een bok, trailer/botenwagen in eigendom van huurder. Onder het begrip ligplaats wordt ook verstaan staanplaats en walplaats conform het gestelde in het Huishoudelijk Reglement en het Haven- en steigerreglement.

b. Ligplaatshouder: de persoon die eigenaar, bezitter of houder van een vaartuig is en dit vaartuig of een deel daarvan overeenkomstig de bepalingen van deze overeenkomst bevoegd plaatst op het haventerrein (te water en/of op de wal). In deze overeenkomst wordt de ligplaatshouder aangeduid met het woord huurder.

c. Huurovereenkomst: deze overeenkomst waarmee de verhuurder zich verplicht om tegen betaling een lig- en/of bergplaats in gebruik te geven aan een huurder.

ONDERWERP VAN DE OVEREENKOMST

1. De verhuurder verhuurt, gelijk de huurder huurt, een uniek genummerde ligplaats te water en/of een lig- en/of bergplaats op een van de daarvoor bestemde terreindelen ter grootte van de uniek genummerde ligplaats te water en/of aangeduid met het unieke nummer van de bok dan wel aangeduid met de code van het deel van het terrein voor de periode van 16 oktober tot en met 15 april (winterligplaats), een en ander met stilzwijgende verlenging voor ieder winterseizoen tot wederopzegging, dan wel van 16 april tot en met 15 april van het volgend jaar (staanplaats/walplaats) een en ander met stilzwijgende jaarlijkse verlenging tot wederopzegging, dan wel een ligplaats te water voor de periode van 16 april tot en met 15 oktober dan wel voor de periode van 16 oktober tot en met 15 oktober van het volgend jaar, een en ander met stilzwijgende jaarlijkse verlenging tot wederopzegging. 

2. De huurder is voor de huur van de lig- en/of bergplaats een bedrag verschuldigd. Het bedrag wordt jaarlijks vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering. De huurder ontvangt hiervoor een factuur. Ter zake van de betaling is artikel 10 van het Huishoudelijk Reglement van toepassing.

VERPLICHTINGEN VOOR DE HUURDER

3. De toegewezen ligplaats is strikt persoonlijk en de huurder is niet gerechtigd om zijn ligplaats, op welke wijze dan ook en al dan niet tijdelijk, aan derden af te staan dan wel te verhuren.

4. De huurder is verplicht om zijn vaartuig en al wat daartoe behoort, inclusief het materiaal waarop het vaartuig is geplaatst, in een goede staat van onderhoud te houden. Onder een goede staat van onderhoud wordt tevens verstaan een gedegen afmeren te water en/of een veilige en stabiele opslag op de wal. Bij het niet nakomen van bedoeld onderhoud wordt onder meer artikel 13 leden 9 en 10 van het Haven- en steigerreglement toegepast.

5. De huurder heeft de verplichting om gasfles(sen) en losse benzinetanks van boord te verwijderen alvorens het vaartuig de gehuurde ligplaats op de wal inneemt. Indien het vaartuig beschikt over een vaste benzinetank, dient deze te worden afgetapt. Het laden van accu’s tijdens de periode dat de lig- of bergplaats op de wal gehuurd wordt is niet toegestaan. Overtreding van deze bepalingen kan aanleiding zijn om het vaartuig te verwijderen.

6. De huurder is verplicht gehoor te geven aan een oproep om het gehuurde in geval van een (dreigende) calamiteit of slechte weersomstandigheden te bezoeken teneinde maatregelen te nemen die het gevaar afwenden of zoveel als mogelijk mitigeren. Hij kan zich daarbij laten vertegenwoordigen door een derde, die namens hem optreedt.

7. Als de huurder op het haventerrein werkzaamheden aan zijn vaartuig wil verrichten die niet onder het dagelijkse onderhoud vallen, heeft hij daarvoor toestemming nodig van de verhuurder. Die toestemming is ook nodig voor alle werkzaamheden van derden. In het laatste geval moet de verhuurder, na kennisgeving, toelaten dat deze derden ter plaatse hun werkzaamheden verrichten. Aan bedoelde toestemmingen kunnen voorwaarden worden verbonden. Milieubelastende werkzaamheden, zoals bijvoorbeeld verspanende activiteiten aan het onderwaterschip, mogen uitsluitend op een daartoe bestemde locatie worden uitgevoerd. Slijpen en/of lassen aan schepen is verboden, tenzij met vooraf verkregen schriftelijke toestemming en na het nemen van adequate maatregelen ter voorkoming van schade aan andere vaartuigen.

8. De milieubepalingen genoemd in de artikelen 10, 11 en 12 van het Haven- en steigerreglement blijven onverlet van kracht evenals de aldaar gestelde bepalingen bij overtreding van de regels.

9. Het is de huurder verboden om de ligplaats voor commerciële activiteiten te gebruiken. Ook mag hij in de haven en/of op het vaartuig geen borden, mededelingen, aanduidingen etc. plaatsen, die gericht zijn op een commerciële activiteit.

10. De huurder is verplicht het vaartuig allrisk dan wel WA casco verzekerd te laten zijn. Op eerste verzoek overhandigt de huurder een kopie van de desbetreffende polis(sen), de polisvoorwaarden en het betalingsbewijs van de verschuldigde premie(s).

VERPLICHTINGEN VAN DE VERHUURDER

11. De verhuurder is verplicht om behoorlijk toezicht te houden om de goede gang van zaken op het haventerrein en op de vaartuigen te handhaven. Hij kan dat realiseren met behulp van camerabewaking.

12. Als er gevaar dreigt voor schade, overlast of voor de veiligheid, heeft de verhuurder het recht om op kosten van de huurder de noodzakelijke voorzieningen te treffen. Bij spoedgevallen mag de verhuurder dit zonder waarschuwing doen. In alle andere gevallen mag hij dit pas doen als hij de huurder heeft gewaarschuwd en de huurder daar niet binnen een redelijke termijn gehoor aan heeft gegeven.

13. De verhuurder mag een vrijgekomen lig- en/of bergplaats verhuren als de huurder hierdoor op geen enkele wijze in zijn huurrechten wordt gestoord.

14. Indien het vaartuig of een onderdeel verplaatst moet worden, wordt de huurder te allen tijde geacht daartoe uitdrukkelijk opdracht te hebben gegeven en geschiedt de verplaatsing voor risico van de huurder.

15. De verhuurder is verplicht om de huurder op regelmatige tijden toegang te verschaffen tot het haventerrein, dan wel de toegankelijkheid van het terrein voor huurders zodanig te regelen dat zij onbeperkt bij het gehuurde kunnen. Verhuurder zal, ten aanzien van de loods, de wijze waarop een en ander geregeld is vooraf schriftelijk aan de huurder bekend maken.

AANSPRAKELIJKHEID EN RISICO

16. De verhuurder is tegenover de huurder alleen aansprakelijk voor schade aan het vaartuig of andere gestalde zaken, als die schade het gevolg is van opzet of grove schuld.

17. Als het gaat om de wederzijdse verplichtingen, de aansprakelijkheid en het risico conformeren de partijen zich over en weer aan de wettelijke bepalingen die betrekking hebben op de huurovereenkomst. Dit geldt ongeacht de kwalificatie van de overeenkomst en voor zover in deze overeenkomst geen bepaling is opgenomen die van de wettelijke bepalingen afwijkt.

18. De huurder moet zelf zorgen voor een afdoende verzekering van zijn vaartuig(en), bok, trailer/botenwagen in eigendom van huurder een en ander overeenkomstig artikel 10. De verhuurder verzekert de vaartuigen niet. Als de huurder zijn vaartuig(en), bok, trailer/botenwagen niet afdoende verzekert tegen cascoschade, komt de schade voor zijn eigen risico en rekening. Voor zover casco-dekking aanwezig is, wordt aansprakelijkheid door de verhuurder volledig uitgesloten. Huurder vrijwaart in dat verband verhuurder voor aanspraken van derden.

19. De huurder is tegenover de verhuurder alleen aansprakelijk voor schade die het gevolg is van een tekortkoming die is toe te rekenen aan de huurder zelf, aan zijn gezinsleden of aan andere personen die de huurder heeft uitgenodigd.

20. De huurder vrijwaart verhuurder voor aanspraken van derden, waaronder begrepen die van de (Rijks)overheid, inzake door huurder of door hem ingeschakelde derden tijdens de contractsduur veroorzaakte milieuschade en/of verontreiniging. Verhuurder heeft het recht eventuele hiermee verband houdende schoonmaakkosten, boetes en dergelijke op de huurder te verhalen.

21. Voor zover verhuurder aangesproken zou worden op eventuele schade aan het vaartuig of een onderdeel daarvan wordt nimmer meer vergoed dan het bedrag dat gefactureerd is in verband met de huur van de lig- of bergplaats.

22. Als er verschillen zijn tussen deze overeenkomst en het Huishoudelijk Reglement of het Haven- en steigerreglement gaat deze overeenkomst voor, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald.

Aldus overeengekomen op …....… datum …………….

(zie voor datum de afzonderlijke akkoordverklaringen bij aanvraag van een ligplaats en/of bij afspraak maken voor hellen met stalling)

R.J.A. Godschalk (bestuurslid)

ruben-godschalk-handtekening

H. van den Boom (bestuurslid)

harold-van-den-boom-handtekening

Naam ligplaatshouder 

(zie voor de naam van het lid de afzonderlijke akkoordverklaringen bij aanvraag van een ligplaats en/of bij afspraak maken voor hellen met stalling)

 
 
 
 
 
 
 

Activiteiten


 

APR
22
LZ - Klein Vaarbewijs 1 maandagen

Cursussen | 19:30 - 22:00 | deel 11 / 12 | Lijzijde WSV Giesbeek

APR
23
Jeugd Laser Pico les CWO Basis

Zwaardbootzeilen (Cadet, Optimist, Laser, L. pico) | 18:00 - 21:00 | deel 1 / 12 | WSV Giesbeek

APR
23
Vrijzeilen dinsdagavond

Algemeen | 18:30 - 21:30 | deel 2 / 21 | Haven WSV Giesbeek

APR
24
Jeugd Cadet les CWO Basis

Zwaardbootzeilen (Cadet, Optimist, Laser, L. pico) | 18:00 - 21:00 | deel 1 / 12 | WSV Giesbeek

APR
24
Jeugd Catamaran Race Training

Zwaardbootzeilen (Cadet, Optimist, Laser, L. pico) | 18:00 - 21:00 | deel 1 / 12 | WSV Giesbeek

Contact


 

ADRES

  • Watersportvereniging Giesbeek
  • Havenweg 4
  • 6987 EP Giesbeek

TELEFOON

  E-MAIL administratie

  E-MAIL ligplaatsen

© 2022 WSV Giesbeek