aankondiging 2.4m wedstrijden

Aankondiging

voor het

Open Klassen Kampioenschap

In de 2.4mR-klasse

georganiseerd door WSV Giesbeek

 onder auspiciën van het Watersportverbond

van 8 tot  en met 10 september2017op het Rhederlaag te Giesbeek (gemeente Zevenaar)

 

_____________________________________________________________________________________

 

1          DE REGELS

 1.1       De wedstrijdserie is onderworpen aan de Regels zoals gedefinieerd in de Regels voor Wedstrijdzeilen (RvW).

1.2       Het ‘Reglement voor Kampioenschappen Zeilen, Windsurfen en Kiteboarden’ is van toepassing.

1.3       De bepalingen van het Watersportverbond (the Royal Netherlands Yachting Union, RNYU) zijn van toepassing Zie: http://www.sailing.org/documents/racingrules/national_prescriptions.php

1.4       De volgende Regels worden gewijzigd 35, 62.1(a), 62.2, 65.2, 66, A4 en A5De wijzigingen zullen volledig in de wedstrijdbepalingen worden vermeld. De wedstrijdbepalingen kunnen ook andere wedstrijdregels wijzigen.
1.5       De klassenvoorschriften van de 2.4mR-klasse zijn in hun geheel van toepassing,

1.6       In geval van strijdigheid tussen talen zal de Engelse tekst voorrang hebben.

1.7*      Ieder persoon aan boord, die woonachtig is in Nederland, moet voorzien zijn van de vereiste licentie.
 

2          RECLAME


3*         DEELNAMERECHT EN INSCHRIJVING

3.1       De wedstrijd is uitgeschreven voor alle boten van de 2.4mR-klasse Elke deelnemer dient lid te zijn van hun Nationale 2.4mR-klasse-organisatie of van de internationale 2.4mR Class Association

3.2        Deelnamegerechtigde boten kunnen inschrijven door voor 1 september 2017 het inschrijfformulier op https://www.wsvgiesbeek.nl/activiteiten/345/klasse-kampioenschap-2-4-mr/inschrijven 

Door in te schrijven stem de deelnemer ermee in dat hij gebonden ben aan de Regels voor Wedstrijdzeilen en de andere regels die op het kampioenschap van toepassing zijn.

De inschrijving is pas definitief als het inschrijfgeld is betaald. Bij voorkeur doet men dat via iDeal (doorklikken bij inschrijfformulier). Met name voor deelenemers van buiten Nederland kan het ook door een bankoverschrijving naar IBAN: NL69 ABNA 0489216005 t.n.v WSV Giesbeek te Giesbeek of door contante betaling bij aanmelding bij het wedstrijdbureau.

3.3       Er worden  30 inschrijvingen voor deelname aan het Kampioenschap geaccepteerd. Indien dit aantal wordt overschreden kan het wedstrijdcomité in overleg met de klasse-organisatie alsnog enkele deelnemers tot de wedstrijden toelaten. Daarbij kunnen deelname aan - en prestaties in - wedstrijden in de 2.4mR klasse in het jaar voorafgaande aan dit kampioenschap bepalend zijn voor de toelating.

 

4          INSCHRIJFGELD

4.1       Het inschrijfgeld bedraagt €50,- per deelnemer en dient voor bij registratie voor het evenement contant worden voldaan.

Bij het ingebreke blijven hiervan wordt de inschrijving als niet gedaan beschouwd.

Het inschrijfgeld is inclusief tewaterlating en uit het water halen van de boot, havengeld welkomstdiner en sociale activiteiten

4.2       Degenen die niet wedstrijdzeilen maar aan de sociale activiteiten willen meedoen dienen voor zich bij aankomst te melden bij de registratiebalie en €30,- te voldoen .

 

5          RESERVE

           

6          PROGRAMMA VAN WEDSTRIJDEN

6.1*      Aankomst, registratie en palaver

            Toegang tot het clubterrein van WSV Giesbeek: vanaf donderdag 7 september 2017 om 10:00 uur

Registratie:       vrijdag 8 september vanaf 9:00uur

Palaver:            idem vanaf 10:15 uur

6.2       Uitrustingcontrole en evenement meting:

Alle boten dienen tijdens het evenement beschikbaar te zijn voor inspectie en meting, behalve gedurende de wedstrijden.

6.3       Data en starttijdstippen van de wedstrijden:

Datum

Aantal wedstrijden

Waarschuwingssignaal

  1ste   wedstrijd

  2de

wedstrijd

  3de wedstrijd

 4de

wedstrijd

8 sept.

4

11.55

z.s.m.

z.s.m.

z.s.m.

9 sept.

4

10.55

z.s.m.

z.s.m.

z.s.m.

10 sept.

2

10.55

z.s.m.

 

 

6.4       Er worden per dag niet meer dan 4 wedstrijden gezeild.

6.5       Op de laatste geplande wedstrijddag zal geen waarschuwingssein gegeven worden na 14:00 uur.

 

 

7*         METING

Alle boten moeten voldoen aan de “Class Design Rules” (beschikbaar op de website van  World Sailing, www.sailing.org) De deelnemers wordt in het bijzonder gewezen op A12 “Validity”, Sectie B “Certification” en sectie C “Conditionsfor Racing” van de klasseregels.

 

8          WEDSTRIJDBEPALINGEN

De wedstrijdbepalingen zijn beschikbaar vanaf de registratie op papier beschikbaar En als pdf-ducument op   vanaf 1 juni 2017 tot het einde van het kampioenschap.

 

9           LOCATIE

9.1       Het wedstrijdkantoor is gevestigd in gebouw ‘Lijzijde’ op het terrein van WSV Giesbeek, Havenweg 4, 6987 EP   Giesbeek, telefoon 0313-631434.

9.2       Aanhangsel A toont de plaats van de haven, en het wedstrijdgebied.

 

10        BANEN

De te zeilen baan is een upwind-downwind baan met een spreader bij de bovenboei, een down wind gate en start en finish benedenwinds van de benedenboei

 

11        STRAF SYSTEEM

            Er is geen internationale jury aangesteld.         

 

12        SCOREN

12.1*    Vier wedstrijden moeten zijn voltooid om het kampioenschap geldig te maken.

12.2     (a)    Wanneer minder dan vijf wedstrijden zijn voltooid zal de seriescore van een boot het totaal zijn van zijn wedstrijdscores.

(b)   Wanneer 5, 6, 7 of 8 wedstrijden zijn voltooid zal de seriescore van een boot het totaal zijn van zijn wedstrijdscores met aftrek van de slechtste score.

(c)   Wanneer 9, 10, 11 of 12 wedstrijden zijn voltooid zal de seriescore van een boot het totaal zijn van zijn wedstrijdscores met aftrek van de twee slechtste scores.

 

13        HULPSCHEPEN

Hulpschepen moeten kenbaar zijn door vlag ‘H’       te tonen.

 

14        LIGPLAATSEN

Boten moeten op de hun door de havenmeester toegewezen plaats in de haven liggen.

 

15        BEPERKINGEN OP UIT HET WATER HALEN

Kielboten mogen niet uit het water gehaald worden gedurende de wedstrijdserie behalve met en onderworpen aan de voorwaarden van de vooraf gegeven schriftelijke toestemming van het wedstrijdcomité.


16        DUIKUITRUSTING EN PLASTIC BADEN

Onderwater ademhalingsapparatuur en plastic baden of een equivalent daarvan mogen niet worden gebruikt nabij kielboten tussen het waarschuwingssein van de eerste wedstrijd en het einde van de wedstrijdserie.

 

17        RADIOCOMMUNICATIE

Behalve in nood situaties  mag een boot terwijl hij wedstrijdzeilt geen spraak of data uitzenden noch spraak of data ontvangen die niet beschikbaar zijn voor alle boten.

 

18*       PRIJZEN

De stuurman van de winnende boot verkrijgt de titel Klassekampioen.

De stuurman van de winnende boot ontvangt de Rode Kampioenswimpel van het Watersportverbond.

            Andere prijzen zullen worden  als volgt worden gegeven:

  • De stuurlieden van de 1ste,2de en 3de boot in de eindklassering van het Kampioenschap verkrijgen een prijs van de Dutch 2.4mR Class Association.
  • De stuurlieden van de 4e sn 5de boot verkrijgen een prijs van WSV Giesbeek zoals zij zouden hebben verkregen indien volgens de wedstrijdbepalingen voor bij andere wedstrijden voor open boten van de vereniging zou zijn wedstrijdgezeild..

 

19        AFWIJZING VAN AANSPRAKELIJKHEID

Deelnemers nemen geheel voor eigen risico deel aan de wedstrijdserie. Zie RvW 4, Besluit om wedstrijd te zeilen. De organiserende autoriteit accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor materiële schade of persoonlijk letsel of dood veroorzaakt in samenhang met of voor, gedurende of na de wedstrijdserie.

 

20        VERZEKERING

Elke deelnemende boot moet verzekerd zijn voor wettelijke aansprakelijkheid met een minimum bedrag van Euro 1.500.000 per evenement of het equivalent daarvan.

 

21        OVERIGE INFORMATIE

21.1     RECHT OP HET GEBRUIK VAN NAMEN, PORTRETTEN EN DERGELIJKE

Deelnemers geven door hun inschrijving het recht om zonder betaling het niet-tijdelijke recht om foto’s films, video’s en dergelijke  te maken, te gebruiken en te vertonen, van of verband houdende met het evenement.

21.2      RISICO VERKLARING

Regel 4 van de Regels voor Wedstrijdzijlen stelt: “De verantwoordelijkheid voor de beslissing van een boot om aan de wedstrijd deel te nemen of daarmee door te gaan is uitsluitend zijn eigen verantwoordelijkheid “

            Zeilen is van nature een onvoorspelbare sport en bevat daardoor steeds een element van risico.

            Door aan het evenement meet e doen, gaat elke deelnemer ermee accoord en erkend hij dat:

21.2.1     Hij zich bewust is van de risico’s die inherent zijn aan de sport en de verantwoordelijkheid aanvaardt zich daaraan bloot te stellen terwijl hij aan het evenement deelneemt.;

21.2.2     Hij verantwoordelijk is voor de veiligheid van zichzelf, zijn boot en andere eigendommen zowel te water als op het land;

21.2.3     Hij de verantwoordelijkheid aanvaard voor elke verwonding, beschadiging of verlies veroorzaakt door zijn eigen toedoen of nalaten;

21.2.4     Zijn boot in goede staat is, toegerust om te zeilen tijdens het evenement en dat hij in staat is om deel te nemen;

21.2.5     De beschikbaarstelling van een wedstrijdcomité, reddingsschepen voor zover aanwezig en welke andere official en vrijwilliger dan ook, door de organiserende autoriteit, hem, de deelnemer, niet ontheft van zijn eigen verantwoordelijkheden;

21.2.6     De beschikbaarstelling van reddingsboten, voor zover aanwezig, omvat slechts die hulp, in het bijzonder tijdens extreme weersomstandigheden, die in de praktijk mogelijk is in de heersende omstandigheden. en

21.2.7    Hij verantwoordelijk is voor het vaststellen dat zijn boot goed is uitgerust en zeewaardig waardoor hij extremen in het weer kan doorstaan; dat bemanning voldoende ervaren en fit is voor dergelijk weer, en dat de veiligheidsvoorzieningen goed zijn onderhouden, gestuwd en niet verjaard en dat hij als bemanning daarmee bekend is;

21.3        SOCIAAL PROGRAMMA EN PRAKTISCHE INFORMATIE

21.3.1     Sociaal Programma         

              Vrijdag 8 september           Z.s.m. na de wedstrijden  Happy hour, met bier en bitterballen

                                                       19.00 - Welkomstdinée

              Zaterdag 9 september        Z.s.m. na de wedstrijden Happy hour, met bier en bitterballen

              Alle dagen, voor de niet zeilende partners, een uitstapje naar het Openluchtmuseum of de

                                                        dierentuin in Arnhem (mogelijk voor groepen van 10 of meer)

Zondag 10 september        Z.s.m, na de wedstrijden:  Prijsuitreiking en feestelijke huldiging van de kampioen.

21.3.2     Trailers and carparking

`Deelnemers dienen zich te houden aan de aanwijzingen door de havenmeester aangaande het parkeren van auto’s en trailers en het gebruik van de trailerhelling. 

21.3.3     Camping

Tijdens het kanpioenschap is er voor een beperkte groep deelnemers die dat in de e-mail bij hun inschrijving, of tijdens hun registratie op het wedstrijdbureau, hebben verzocht, mogelijkheid om een tent, caravan of camper op het grasveld achter de gebouwen “Ruimzicht” en “Lijzijde”, of om een bed te gebruiken in het laatst genoemde gebouw. Verzoeken worden toegewezen in volgorde van ontvangst tot het grasveld naar het oordeel van het wedstrijdcomité redelijkerwijs als ‘vol’ moet worden aangemerkt  Er wordt geen kampgeld geheven.

 

 21.3.4    Adres and contact

              WSV Giesbeek

              Havenweg 4                                 telefoon       +31 0313  63 14 34

              6987 EP  Giesbeek                       e-mail          ofni.[antispam].@wsvgiesbeek.nl

               the Netherlands                           website        www.wsvgiesbeek.nl

 

21.3.5     Havengeld

Havengeld is voor de deelnemende boten inbegrepen bij hun inschrijfgeld; voor overige boten geldt het normale havengeld voor passanten in de haven van de WSV Giesbeek

 

 


 

Aanhangsel A: De plaats van de haven en het wedstrijdgebied

 wsv2-4mr-afb2

wsv2-4mr-afb1

 

Activiteiten


 

MRT
1
RZ - Repeteren Ruumsingers

Ruumsingers | 19:00 - 22:00 | Ruumzicht

MRT
15
RZ - Repeteren Ruumsingers

Ruumsingers | 19:00 - 22:00 | Ruumzicht

MRT
25
Voorjaarswedstrijden

Zeilwedstrijden | 10:30 - 17:00 | WSV Giesbeek

MRT
29
RZ - Repeteren Ruumsingers

Ruumsingers | 19:00 - 22:00 | Ruumzicht

APR
7
Aprilwedstrijden

Zeilwedstrijden | 10:30 - 17:00 | WSV Giesbeek

Contact


 

ADRES

  • Watersportvereniging Giesbeek
  • Havenweg 4
  • 6987 EP Giesbeek

TELEFOON

  • 0313 - 63 14 34

  heeft u Nieuws

Volg ons op Facebook

Sponsoren Lees meer

 
 

© 2017 WSV GIESBEEK